A
Adopsjon fra utlandet
Allemannsretten
Askespredning
Avlastning barn og unge
Avlastningsopphold på sykehjem
Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

B
Bolig og fritidsbolig - bygging
Byggavfall - kildesortering
BU-midler til investering og utvikling i landbruket
Bruksendring
Bostøtte
Boligtilskudd
BPA - Brukerstyrt personlig assistanse
Bevilling for skjenking av alkohol i åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Bevilling for skjenking av alkohol (skjenkebevilling)
Bevilling for servering av mat og drikke (serveringsbevilling)
Bevilling for salg av alkoholholdig drikke (salgsbevilling)
Barnehage (ordinær) – godkjenning av virksomhet
Besøkshjem – å være besøkshjem
Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet
Barnehageplass
Bevilling for skjenking av alkohol i lukkede selskaper (ambulerende)

D
Dagmamma – godkjenning av virksomhet
Dagtilbud
Driveplikt

E
Etablererprøven
Eiendomsskatt – utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse
Eierseksjonering

F
Forhåndskonferanse
Fysioterapi
Fyrverkeri – salg og oppbevaring
Fylling og planering av terreng
Fravær på vitnemål i grunnskolen
Fosterhjem – å være fosterhjem
Forliksråd
Fastlege
Folkebibliotek
Fellingstillatelse (hjortevilt)
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Familiebarnehage – etablering
Fasadeendring
Farlig avfall
Familievernkontor

G
Godkjenning/melding av tatoverings-, hulltakings-, frisør- og hudpleievirksomhet
Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn
Gravlegat for stell av gravsted
Gravlegging og kremasjon (gravferd)
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Helsestasjon 0-5 år
Helsestasjon for ungdom
Habilitering og rehabilitering

I
Individuell plan og koordinator
Innbyggerforslag
Innsynsrett – offentlige dokumenter
Innsynsrett – personopplysninger
Introduksjonsprogram for nyankommet utlending

J
Jegerprøve og opplæringsjakt

K
Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)
Kunnskapsprøven
KRLE-undervisning – mulighet for delvis fritak
Kulturmidler
Kommunal vigsel
Krisesenter
Karakterer - klage
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kommunal bolig

L
Landbruksvei – bygging
Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne
Legevakt
Leirskoleopphold
Leksehjelp - grunnskolen
Landbrukseiendom – deling eller endring

M
Mindre tiltak med søknadsplikt (uten ansvarsrett)
Mindre tiltak uten søknadsplikt
Musikk- og kulturskole
Midlertidig boligtilbud (nødbolig)
Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Matombringing

N
Nabovarsel

O
Omsorgsbolig
Omsorgsovertakelse av barn/ungdom
Omsorgsstønad
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige
Oppmålingsforretning
Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskolen
PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste)
Privat avkjørsel fra offentlig vei
Psykiske helsetjenester

R
Renovasjon
Rustiltak
Reguleringsplan - detaljregulering

S
Spesialundervisning i grunnskolen
Sykehjem - korttidsopphold
Svangerskapsomsorg
Støtteperson/støttekontakt
Startlån bolig
Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg
Sykehjem - langtidsopphold
Spesialundervisning for voksne (grunnskole og grunnleggende ferdigheter)
Skoleskyss
Skolehelsetjeneste
Skolefritidsordning (SFO)
Skilt og reklame langs kommunal vei
Samvær med barn under offentlig omsorg
Samarbeid mellom hjem og skole
Skolestart

T
Tolketjeneste for fremmedspråklige
Trygghetsalarm
Tilrettelagt transport (TT-kort)
Tidligere skolestart (fremskutt)
Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån

U
Utsatt skolestart
Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter

V
Vaksiner
Vald (jaktområde) - godkjenning
Vann og avløp - tilkobling
Vannforsyning og drikkevann
Verge – trenger du verge?
Virksomheter med meldeplikt (miljørettet helsevern)

Ø
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)