BU-midler til investering og utvikling i landbruket

Kontaktinfo

Veileder landbruk/næring Øivind Strøm, tlf. 476 37202.
E-post: oivind.strom@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Ønsker du å investere i eller videreutvikle din landbruksbedrift, kan du søke om bygdeutviklingsmidler (BU-midler) fra Innovasjon Norge.

BU-midler avsettes over jordbruksavtalen og skal legge til rette for:

 • næringsutvikling i landbruket
 • desentralisert bosetting
 • et variert landbruk i hele landet
 • like muligheter for kvinner og menn

BU-midler kan gis som tilskudd til:

 • Etablering av tilleggsnæring utenom tradisjonelt landbruk
 • Videreutvikling av tilleggsnæring
 • Investeringer (for eksempel til opprusting og nyinvestering i driftsbygning og produksjonsanlegg)
 • Investering i økologisk fruktdyrking
 • Generasjonsskifte (for eksempel nødvendige tiltak i driftsbygninger) hvis du som overtar er under 35 år

Statsforvalteren i fylket utarbeider den regionale strategien for BU-midlene. Strategien danner igjen grunnlag for de fylkesvise retningslinjene som Innovasjon Norges distriktskontorer utarbeider.

Målgruppe

Eier av:

 • landbrukseiendom
 • registrert foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser
Vilkår

Du må være eier av landbrukseiendommen eller foretaket for å kunne søke om BU-midler. Søknaden blir vurdert i henhold til de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Du vil ikke kunne få tilskudd hvis du:

 • har påbegynt tiltaket før søknaden om tilskudd er avgjort
 • ønsker å utføre tiltak på landbrukseiendom som i sin helhet eies og drives av stat, fylke eller kommune
Lover
Veiledning

Du fyller ut søknad om BU-midler elektronisk i Innovasjon Norges søknadsportal. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning og hjelp med søknaden.

For raskest mulig behandling er det svært viktig at alle nødvendige vedlegg følger med søknaden. Oversikt over disse finner du i søknadsskjemaet.

Saksbehandling

Søknaden blir oversendt kommunen som sjekker at all nødvendig informasjon er med. Kommunen gjør en vurdering av søknaden i forhold til:

 • de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge
 • aktuelle lover, som for eksempel plan- og bygningsloven
 • kommunale planer

Kommunen gir deretter sin uttalelse før søknaden sendes videre til Innovasjon Norges distriktskontor. Du vil motta en kopi av kommunens uttalelse på e-post.

Innovasjon Norge avgjør deretter saken, og har myndighet til å fastsette ytterligere krav til søknaden eller sette vilkår for utbetalingen.

Etter utbetalt tilskudd, kan Innovasjon Norge føre tilsyn med at midlene blir brukt slik de var tenkt, og kan derfor be om innsyn i regnskap og dokumentasjon som gjelder tilskuddet. De kan også gjennomføre fysiske kontroller på næringseiendommen.

Dersom du har gitt feil opplysninger i søknaden eller dersom du ikke overholder vilkårene som er satt, kan du måtte betale tilbake hele eller deler av tilskuddet.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen Innovasjon Norge har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til Innovasjon Norges distriktskontor som behandlet søknaden. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender distriktskontoret klagen din videre til Innovasjon Norges klagenemnd.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Bedriftsetablering, bedrift, etablering, etableringsmidler, bygdeutvikling, bygdeutviklingsmidler, etableringstilskudd, generasjonsskifte, produksjonsstøtte, jordbruk, skogbruk, landbruk, jordbruksmaskiner, skogbruksmaskiner, landbruksmaskiner, økologisk, gårdsbutikk, besøksgård, fruktdyrking, fruktproduksjon, driftsbygning, gårdsturisme, næringsutvikling, gründer, bonde, gårdbruker, gårdsbruk, bondegård, farm, småbruk, småbruker, farmer, odel, odelsgutt, odelsjente, næringsdrivende, næringseiendom, foretak, tilleggsnæring, investere, investering, bedriftsutvikling, nyinvestering

DebugView   v2