Forhåndskonferanse

Kontaktinfo

Byggesaksbehandler Gunnar Kvaløsæter, tlf. 476 42879.
E-post: gunnar.kvalosater@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

En forhåndskonferanse er en frivillig ordning der tiltakshaver og kommunen møtes for å diskutere et planlagt byggetiltak og eventuell videre saksbehandling. Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, også for tiltak som er unntatt søknadsplikt, og avholdes før en eventuell søknad eller melding sendes kommunen.

Dersom du selv er tiltakshaver, kan du møte til konferansen alene. Dersom gjennomføringen av tiltaket krever et firma (som da er ansvarlig søker), anbefales begge å møte. Kommunen kan også innkalle fagmyndigheter og andre berørte til konferansen, eventuelt etter ønske fra deg som tiltakshaver. Dere skal på forhånd være gjensidig orientert om hvem som skal delta.

I forhåndskonferansen skal partene gi hverandre gjensidig informasjon, slik at du og eventuelt din ansvarlige søker skal få oversikt over hvilke muligheter regelverket gir for det byggeprosjektet du har tenkt å gjennomføre.

I møtet avklares det om byggeprosjektet er søknadspliktig, meldingspliktig eller er fritatt søknads-/meldeplikt og om det er behov for å søke om dispensasjon fra gjeldende regelverk.

Kommunen gir nødvendig informasjon om blant annet:

 • Arealplaner og infrastruktur
 • Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer
 • Dokumentasjonskrav
 • Krav til plassering av tiltaket
 • Tilsyn, ansvarsregler og krav til ansvarlig foretak

Kommunen informerer også om saksgangen, behandlingstid og gjeldende gebyrer.

Kommunen fører referat fra forhåndskonferansen, som undertegnes av partene. Referatet skal følge med som saksdokument i den videre saksbehandlingen.

Målgruppe

Alle som skal sette i gang tiltak etter plan- og bygningsloven.

Lover

Plan- og bygningsloven § 21-1 (Forhåndskonferanse)

Byggesaksforskriften § 6-1 (Forhåndskonferanse)

Byggesaksforskriften § 7-1 (Tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling, punkt a)

Veiledning

Kommunen har plikt til å avholde forhåndskonferanse hvis du som tiltakshaver, eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Kommunen kan også, i enkelte tilfeller, selv kreve en forhåndskonferanse.

Forhåndskonferansen skal holdes innen to uker etter at forespørsel er sendt. Er bygningen din ødelagt av brann, naturskade e.l., skal forhåndskonferansen holdes innen fem dager.

Før konferansen må kommunen få tilsendt informasjon om tiltakets:

 • innhold
 • omfang
 • plassering
 • fremdrift
 • aktuelle ansvarlige utøvere 
 • andre forutsetninger

Aktuelle vedlegg vil være situasjonskart, tegninger av tiltaket og eventuelt beskrivelse av ønske om dispensasjon fra regelverket.

Los-ord
Forhåndskonferanse, byggesak, tiltakshaver, søker, ansvarlig søker, tiltak,

DebugView   v2