Fylling og planering av terreng

Kontaktinfo

Byggesaksbehandler Gunnar Kvaløsæter, tlf. 476 42879.
E-post: gunnar.kvalosater@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Ønsker du å fylle ut eller planere terreng på egen tomt, trenger du ikke søke kommunen om dette når endringene du planlegger er små.

Det er ikke krav om nabovarsel, men det er en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan bli berørt av tiltaket. Da vil du finne ut om det likevel er lurt å sende inn søknad, for eksempel dersom tiltaket medfører stor ulempe eller sjenanse for de berørte.

Ønsker du å gjøre større endringer på tomten eller søke dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende søknad til kommunen.

Målgruppe

Eier eller fester av tomt som planlegger fylling eller planering av eiendommen.

Vilkår

For å slippe søknad, må du oppfylle disse vilkårene:

  • Tiltaket må ikke føre til mer enn 3,0 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk. 
  • Tiltaket må ikke føre til 1,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. 
  • Tiltaket må ikke føre til mer enn 0,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke- eller kjedehus med tett bebyggelse. 
  • Avstand fra fyllingsfoten til nabogrensen må være minst 1 meter. 
  • Endringer i terrenget må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
  • Tiltaket fører ikke til fare eller ulempe for omgivelsene. 
  • Tiltaket er ikke i strid med plan- og bygningsloven.
  • Tiltaket er ikke i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.
Lover

Plan- og bygningsloven § 1-6 (Tiltak)

Plan- og bygningsloven § 20-1 (Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene)

Plan- og bygningsloven § 20-5 (Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt)

Plan- og bygningsloven § 21-3 (Nabovarsel)

Byggesaksforskriften, § 4-1 (Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse)

Veiledning

Er du i tvil om du må søke eller ikke, kan du kontakte kommunen for nærmere informasjon.

Når tiltaket er søknadspliktig, må du legge ved dokumentasjon. Hvilke dokumenter som er nødvendige står oppført i søknadsskjemaet.

Du må også varsle naboer og gjenboere før søknaden sendes kommunen. Nabovarsel kan gis på tre måter; enten ved e-post, personlig oppmøte eller ved rekommandert sending.

Saksbehandling

Når du har sendt inn søknad med alle nødvendige vedlegg, skal kommunen behandle søknaden innen tre uker fra den er mottatt. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen de tre ukene har gått og ingen nabo eller gjenboer har protestert, kan du regne tillatelse som gitt.

Dersom søknaden inneholder en dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, skal kommunen behandle søknaden din innen 12 uker.

Klage

Har du sendt søknad til kommunen, kan du kan klage på avgjørelsen. Fristen er tre uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes klagen videre til Statsforvalteren. Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Har du vurdert tiltaket som unntatt søknadsplikt, kan naboer og andre berørte be kommunen vurdere om tiltaket likevel er søknadspliktig.

Los-ord
fylling, planering, tiltak, tomt, fyllmasse, tomtegrense, terreng, nabogrense, byggesak, byggemelding, byggesøknad, oppmåling, grunneier, grenser, nabo, gjenboer, areal, grave, plan- og bygningsloven, reguleringsplan, kommuneplan, nabogrense, oppstillingsplasser, parkeringsplasser, kabler, drenering

DebugView   v2