Mindre tiltak med søknadsplikt (uten ansvarsrett)

Kontaktinfo

Byggesaksbehandler Gunnar Kvaløsæter, tlf. 476 42879.
E-post: gunnar.kvalosater@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

I følge byggesaksforskriften må du søke om å få utføre følgende mindre tiltak:

På bebygget eiendom:

 • Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er mellom 15 og 50 kvadratmeter. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller.  
 • En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er mellom 50 og 70 kvadratmeter. Bygningen kan oppføres i én etasje og i tillegg ha kjeller.
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og omvendt innenfor en bruksenhet. 
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 kvadratmeter montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 meter og bredde inntil 1,5 meter montert frittstående på terreng. Bestemmelsen gjelder ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade. 
 • Antennesystem med høyde over 5 meter. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade
 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

For driftsbygninger i landbruket:

 • Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving av, eller bruksendring til driftsbygning inntil 1000 kvadratmeter bruksareal (BRA).
 • Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 kvadratmeter bruksareal (BRA).

Disse tiltakene kan du utføre uten å ha ansvarsrett, det vil si at du selv kan gjøre arbeidet uten å involvere et ansvarlig firma.

Målgruppe

Du som planlegger mindre tiltak på egen eiendom.

Vilkår
 • Tiltaket må være i overensstemmelse med plan- og bygningslovens bestemmelser om blant annet estetikk og avstand til nabo. 
 • Tiltaket må være i overensstemmelse med kommunale bygningsvedtekter, kommuneplan, bebyggelsesplan og eventuelt reguleringsplan.
 • Naboer og gjenboere skal varsles.

Den som utfører tiltaket, er selv ansvarlig for at reglene blir fulgt.

Lover

Plan- og bygningsloven § 20-4 (Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver)

Plan- og bygningsloven § 1-6 (Tiltak)

Byggesaksforskriften § 3-1 (Mindre tiltak på bebygd eiendom)

Byggesaksforskriften § 3-2 (Alminnelige driftsbygninger i landbruket)

Byggesaksforskriften (SAK) Andre del (Søknadsplikt, innhold i og behandling av søknader)

Veiledning

Dersom du er i tvil om tiltaket oppfyller kravene for søknadsplikt, kan du kontakte kommunen for nærmere informasjon.

Du må legge ved dokumentasjon når du søker. Hvilke dokumenter som er nødvendige står oppført i søknadsskjemaet.

Du må også varsle naboer og gjenboere før søknad om tiltak sendes kommunen. Nabovarsel kan gis på tre måter; enten ved e-post, personlig oppmøte eller ved rekommandert sending.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din innen tre uker etter at søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen de tre ukene har gått og ingen nabo eller gjenboer har protestert, kan du regne tillatelse som gitt.

Dersom søknaden inneholder en dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, skal kommunen behandle søknaden din innen 12 uker. Ved overskridelse av denne fristen vil det totale byggesaksgebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse. Fristen er tre uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes klagen videre til Statsforvalteren.

Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Byggesak, byggemelding, meldingssak, eiendom, tomt, oppmåling, grunneier, grenser, garasje, uthus, bygge, bygging, tiltak, kjeller, bygning, hus, nabo, gjenboer, areal, bruksendring, skilt, reklame, grave, antenne, tilbygg, plan-og bygningsloven, vedtekter, reguleringsplan, kommuneplan

DebugView   v2