Dagtilbud

Kontaktinfo

Aktivitør Lise Svendsen Meland, tlf. 476 80742.
E-post: lise.svendsen@flatanger.kommune.no

Beskrivelse

Dagtilbud er for deg som trenger hjelp til å delta i aktiviteter i fellesskap med andre. Dagtilbudet skal bidra til:

  • sosialt samvær og trygghet
  • utvikling eller vedlikehold av fysisk og psykisk helse
  • at deltakerne kan bli boende hjemme lenger
  • forbedret kosthold
  • avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver

Aktivitetene vil være tilpasset dine ønsker og behov. Eksempler på aktiviteter kan være turgåing og utflukter, sang og musikk, trim og dans, matlaging, hobbyaktiviteter, håndarbeid, kort- og brettspill, lesing, dataopplæring og -bruk, sansehage og hagearbeid.

Du kan delta én eller flere dager i uken. Kommunen tilbyr transport om du trenger det.

Målgruppe
  • Eldre
  • Demente
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Funksjonshemmede
  • Personer med psykiske lidelser
Lover

Du har ingen lovfestet rett til et dagtilbud, men kommunen vil vurdere om det kan være aktuelt for deg.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Forskrift til sosialtjenesteloven kap. 8 (Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv.)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om dagtilbud. Du kan også be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til stedet hvor aktiviteten finner sted. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Los-ord
Dagsenter, dagopphold, dagtilbud, avlastning, avlasting, støttetiltak, rehabilitering, rehab, aktivitet, aktivitetstilbud, omsorgstjenester, sosialisering, samvær

DebugView   v2