Fosterhjem – å være fosterhjem

Kontaktinfo
Beskrivelse

Som fosterhjem tar du vare på et barn eller en ungdom i en periode der barnet eller ungdommen ikke kan bo hos foreldrene sine. Det kan være mange årsaker til at barnet eller ungdommen trenger et annet sted å bo, men felles er behovet for omsorg, trygghet og gode opplevelser. Du og hjemmet ditt skal være en positiv støtte for barnet eller ungdommen.

Fosterbarn er ulike, både i alder, personlighet og omsorgsbehov. Felles for mange fosterbarn er at de har ekstra utfordringer og kan være preget av tidligere opplevelser. Å være fosterforelder kan derfor være krevende.

Det finnes ulike typer fosterhjem:

 • ordinære fosterhjem der fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten i kommunen eller på vegne av barnets foreldre (frivillig plassering)
 • forsterket fosterhjem (familiehjem) for barn og unge med behov for ekstra oppfølging. I et familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid.
 • fosterhjem hos familiemedlemmer eller andre i barnets nettverk. At barnet får bo i kjente omgivelser er betryggende for alle, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene. 
 • beredskapshjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon. Som beredskapshjem skal du ha omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning er funnet, enten det er fosterhjem, institusjon eller at barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Som fosterhjem får du veiledning og tett oppfølging fra kommunens barneverntjeneste. Barnet vil også følges opp av en egen tilsynsperson. I tillegg kan barnets biologiske foreldre ha samværsrett og du plikter å samarbeide for å få dette til på en god måte.

Målgruppe

Både enslige, par og barnefamilier kan bli fosterhjem.

Vilkår

For å bli godkjent som fosterhjem må du:

 • ha en stabil livssituasjon
 • ha overskudd, tid og plass i boligen
 • være glad i barn og ha evnen til å bli glad i andres barn
 • ikke ha store helseutfordringer, livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer
 • ha daglige rutiner som er forutsigbare og trygge
 • legge fram uttømmende og utvidet politiattest som ikke er eldre enn tre måneder
 • gjennomføre et Solid-kurs (grunnopplæring for fosterforeldre)

Det er personlig egnethet som vektlegges ved godkjenning av fosterhjem. For ordinære fosterhjem og fosterhjem hos familie eller nettverk stilles ingen krav til utdanning. For beredskapshjem og familiehjem stilles krav til utdanning som f.eks. barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærerutdanning. Annen relevant utdanning, erfaring som fosterforeldre eller lignende kan erstatte kravet.

Lover
Veiledning

Ønsker du å bli vurdert som fosterhjem, tar du kontakt med kommunens barneverntjeneste for en samtale. Du vil bli bedt om å skrive en egenpresentasjon der du forteller litt om:

 • deg selv og ev. andre som bor sammen med deg
 • hva som gjør hjemmet ditt egnet som fosterhjem
 • din utdannelse, arbeidssituasjon og økonomi
 • din egen og ev. familiemedlemmers helse
 • interesser og aktiviteter
 • barnet du kan tenke deg å ta i mot (et navngitt barn? alder og kjønn? søsken? barn med spesielle behov?)

Etter samtalen med barneverntjenesten, får du invitasjon til Solid grunnopplæring. Opplæringen består av e-læring, fysiske gruppesamlinger og en vurderingsprosess. Hele kurset gjennomføres på 3 måneder og er gratis.

Mellom kurssamlingene arbeider du med hjemmeoppgaver. Kursleder skal besøke deg hjemme i alt fire ganger; én gang før, to ganger underveis og én gang etter kurset. Under hjemmebesøkene skal kursleder snakke med alle familiemedlemmene.

Saksbehandling

Når du har fullført Solid grunnopplæring og blitt vurdert av kursleder, kan du få en generell forhåndsklarering som fosterhjem. Før du kan motta et fosterbarn, blir du:

 • vurdert nøye opp mot det aktuelle barnet og dette barnets behov
 • godkjent som fosterhjem for det aktuelle barnet

Ved endelig godkjenning må du og ev. andre voksne i fosterhjemmet legge fram helseattest og uttømmende og utvidet politiattest.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til barneverntjenesten i kommunen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Fosterhjem, fosterbarn, fosterforeldre, fostermor, fosterfar, fosterfamilie, tilsynsfører, barne- og familievern, familiehjem, beredskapshjem, barn, ungdom

DebugView   v2