Rustiltak

Kontaktinfo

Sosialleder Kari Leknes, tlf. 476 30594.
E-post: kari.leknes@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Ønsker du hjelp på grunn av misbruk av alkohol eller andre rusmidler, kan du kontakte kommunen. Også familie og pårørende kan be kommunen om hjelp.

Kommunen kan bl.a. tilby deg: 

  • råd og veiledning
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • plass i institusjon (kommunal eller privat)
  • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål
  • økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak
  • midlertidig bolig
  • bistand til å skaffe deg permanent bolig

Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til:

  • poliklinisk rusbehandling
  • rusbehandling i statlig eller privat institusjon
  • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Kommunen har ansvar for å følge deg opp både før, under og etter behandlingen.

Kommunen kan også støtte og veilede familie og pårørende til personer med rusproblemer.

Målgruppe

Rusmiddelmisbrukere og deres familier og pårørende.

Vilkår

Du må selv ønske et behandlingsopplegg med tanke på å bli rusfri. Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg akkurat nå, skal kommunen tilby deg andre støttetiltak.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 (Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Ta kontakt med kommunen eller fastlegen din hvis du ønsker et behandlingsopplegg. De vil i samarbeid med deg finne fram til mulige tiltak.

Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan kommunen eller fastlegen din hjelpe deg med å søke.

Saksbehandling

Dersom du har søkt plass i behandlingsinstitusjon, skal søknaden behandles så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når du kan forventer et svar.

Du vil motta et skriftlig svar på søknaden. Et ev. avslag må være begrunnet.

Klage

Du kan klage på avgjørelsen iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, blir saken sendt videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen direkte til behandlingsstedet. Dersom klagen blir avvist, eller behandlingsstedet mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Los-ord
rustiltak, avrusning, avrusing, avvenning, LAR, legemiddelassistert, rehabilitering, rehab, metadon, narkotika, alkohol, alkoholmisbruk, alkoholmisbruker, dop, stoff, rusbehandling, rusmiddelmisbruk, rusmiddelmisbruker, rusmiddelomsorg, rusmiddeltiltak, rusmisbruk, rusmisbruker, rusavhengig, rusomsorg, doping, narkoman, alkoholiker, stoffmisbruk, stoffmisbruker, stoffavhengig, TSB, NA, AA, misbruk

DebugView   v2