Skolestart

Kontaktinfo

Oppvekstkontoret, tlf. 915 73748 el. 476 46062.
E-post: lovise.angen@flatanger.kommune.no el.
           gro.seltveit@flatanger.kommune.no

Beskrivelse

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år:

  • Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole
  • Plikt til grunnskoleopplæring betyr at elevene må delta i grunnskoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Du som forelder kan i stedet velge en privat skole eller hjemmeundervisning, altså at du underviser egne barn hjemme.

Du vil få brev fra kommunen i god tid før skolestart. I brevet får du vite hvilken skole det er reservert plass på og hva du skal gjøre for å bekrefte eller si fra deg plassen. Det er vanlig å invitere skolestarterne til en førskoledag på våren. Du vil få beskjed om hvor og når dere skal møte opp både til førskoledagen og til første skoledag etter sommerferien.

Barnet ditt har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet som dere sogner til. Du kan søke om skolestart ved en annen skole enn den barnet ditt sogner til.

Målgruppe
  • Barn i skolepliktig alder
  • Barn som fyller fem år og er vurdert av PPT som skolemodne
Lover

Opplæringslova § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)

Opplæringsloven § 2-15 (Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring)

Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)

Opplæringsloven § 2-13 (Bruk av loven for privat opplæring i hjemmet)

Privatskoleloven

Veiledning

Har du ikke mottatt brev om innskriving på skole i en kommune du nylig har flyttet til, må du ta kontakt med den nye kommunen for å melde barnet inn på skolen.

Er du i tvil om barnet ditt er kommet langt nok i utviklingen til å starte på skolen, bør du kontakte kommunen i god tid før barnet skal starte på skolen. Det er kommunen som bestemmer om barnet skal utsette skolestarten. Før kommunen tar beslutningen, må barnet vurderes av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Du kan også søke om tidligere skolestart for barnet ditt. Dette innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret det fyller fem år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april og vurderes av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Velger du å undervise barnet ditt hjemme, må du melde fra til kommunen om dette.

Saksbehandling

Søker du skolestart ved en annen skole, utsatt skolestart eller tidligere skolestart, har kommunen plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
skole, grunnskole, skolestart, innmelding, innskriving, nærskole, skolekrets, innskoling, skolemoden, privatskole, friskole, hjemmeundervisning

DebugView   v2