Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige

Kontaktinfo

Oppvekstsjef Lovise Angen, tlf. 915 73748.
E-post: lovise.angen@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Er du utlending mellom 16 og 67 år og har fått 

 • oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller
 • kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
 • begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie eller som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet

har du rett og plikt til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i tilsammen 600 timer.

Er du arbeidsinnvandrer mellom 16 og 67 år fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket (eller familiegjenforent til slik arbeidsinnvandrer), har du plikt, men ikke rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen kan kreve betaling for opplæringen.

Har du oppholdsrett etter EØS-regelverket, er du ikke omfattet av introduksjonsloven. Dette innebærer at du verken har rett eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven.

Du får opplæring i samfunnskunnskap på et språk som du forstår, mens norskundervisningen vil bli gitt på norsk. Når du har gjennomført kurs må du ta prøver i begge fag.

Ordningen skal gi deg som utlending i Norge mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få permanent oppholdstillatelse og ev. statsborgerskap.

Du vil få utarbeidet en individuell plan som tar utgangspunkt i ditt opplæringsbehov. Har du rett til gratis opplæring, får du mulighet til å ta tilleggsopplæring på inntil 2 400 timer dersom du har behov for det. Kommunen kan da teste kunnskapene dine for å finne ut om du trenger mer opplæring.

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 67 år som har:

 • oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
 • kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
 • begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie eller som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet
 • arbeidstillatelse og er fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket (og familiegjenforente av disse)
Vilkår

Oppholds- eller arbeidstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller beskyttelse i massefluktsituasjon.

Lover

Integreringsloven kap. 6 (Opplæring i norsk og samfunnskunnskap)

Integreringsforskriften kap. 8 (Prøver i norsk og samfunnskunnskap)

Utlendingsloven kap. 3 (Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv.)

Veiledning

Er du folkeregistert i kommunen vil du få tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Du kan også selv ta kontakt med kommunen og be om dette.

Saksbehandling

Så snart du er folkeregistrert i kommunen, plikter kommunen å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Du vil motta et opplæringstilbud senest tre måneder etter at du er folkeregistrert i kommunen eller selv har bedt om slik opplæring.

Klage

Du kan klage på avgjørelser om:

 • tildeling av opplæring 
 • vesentlige endringer i den individuelle planen 
 • at opplæringen blir stanset
 • permisjon

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
norskopplæring, norskundervisning, norskkurs, asylsøker, asylant, integrering, flyktning, innvandrer, utlending, kurs, skole, skolegang, opplæring, undervisning, samfunnsfag, samfunnskunnskap, oppholdstillatelse, bosettingstillatelse, bosetting, arbeidstillatelse, arbeidsinnvandring,

DebugView   v2