Karakterer - klage

Kontaktinfo

Oppvekstkontoret, tlf. 476 49475 el. 476 46062.
E-post: lovise.angen@flatanger.kommune.no el.
           gro.seltveit@flatanger.kommune.no

Beskrivelse

Er du uenig eller misfornøyd med karakterer som skal stå på vitnemålet ditt, kan du klage.

Du kan klage på:

 • standpunktkarakterer, inkludert karakter i orden og oppførsel
 • eksamenskarakterer
 • karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve
 • realkompetansevurdering
 • avgjørelse om å ikke gi standpunktkarakter
Målgruppe
 • Elever, lærlinger, privatister og praksiskandidater (eller person du har gitt skriftlig fullmakt til)
 • Foreldre til elever, lærlinger eller privatister under 18 år har selvstendig klagerett
Vilkår

Er du under 15 år, må du ha skriftlig samtykke fra foreldrene dine for å klage.

Lover
Veiledning

Fristene for å klage er:

 • Ti dager fra du mottok standpunkt- og eksamenskarakterer
 • Tre uker fra du mottok vurdering av den praktiske delen av fag-/svenneprøven og realkompetansevurdering

Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakter til muntlig eksamen, praktisk eksamen, standpunktkarakter og karakter i orden og oppførsel. Ved skriftlig eksamen kan du be om å få kopi av eksamensbesvarelsen din, men ikke kreve begrunnelse for karakteren.

Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg som klager eller den du har gitt fullmakt til. Oppgi hva du klager på og gi helst en begrunnelse. Klager du på en skriftlig eksamenskarakter er det ikke nødvendig med begrunnelse.

Send klagen til skolen der du er elev. Er du privatist, sender du klagen til den skolen der du tok eksamen. Klage på fag- eller svenneprøve sender du til yrkesopplæringsnemnda i fylket.

nettsidene til Barneombudet finner du brevmaler du kan bruke når du vil klage på karakterer.

Saksbehandling

Skolen eller klageinstansen skal behandle klagen din så snart som mulig. Dersom svar på klagen ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når du kan forvente et svar.

Resultatet av klagebehandlingen kan være:

 • karakteren blir stående
 • karakteren blir satt opp
 • karakteren blir satt ned

Du vil få utskrevet nytt vitnemål dersom karakteren blir endret.

Hvis du får medhold i klage på karakter til muntlig eksamen, blir karakteren slettet og du har rett til å gå opp til ny eksamen. Hvis eksamensfaget ble tilfeldig trukket, skal ny trekning foretas.

Los-ord
Karakterer, evaluering, eksamenskarakter, standpunktkarakter, vitnemål, avgangsprøve, fagprøve, kompetanseprøve, eksamen, klage, realkompetanse, svenneprøve, orden, adferd, oppførsel

DebugView   v2