Tidligere skolestart (fremskutt)

Kontaktinfo

Oppvekstkontoret, tlf. 915 73748 el. 476 46062.
E-post: lovise.angen@flatanger.kommune.no el.
           gro.seltveit@flatanger.kommune.no

Beskrivelse

Mener du at barnet ditt bør begynne på skolen allerede det året det fyller fem, kan du søke skolen om dette. Skolen sender søknaden videre til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som vil vurdere hvor langt barnet har kommet i sin utvikling. Dersom PPT konkluderer med at barnet er klar for skolen, beslutter rektor tidligere skolestart.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets utviklingsnivå og hjelpe deg å skrive søknaden. Barnehagen kan også ta direkte kontakt med PPT.

Målgruppe

Førskolebarn som er tidlig utviklet intellektuelt, motorisk og sosialt.

Vilkår

Barnet må fylle fem år innen 1. april i året du søker skolestart for.

Det er rektor ved skolen som bestemmer om barnet skal få starte tidligere. Før rektor bestemmer dette, må PPT ha vurdert barnet til å være på minst samme utviklingsnivå som gjennomsnittet av barn født året før.

Lover

Opplæringsloven § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)

Veiledning

Du kan søke alene eller sammen med barnehagen. Skriv hvorfor du mener barnet bør starte på skolen ett år tidligere og legg ved aktuell dokumentasjon. Send søknaden til den skolen barnet skal begynne på. Skolen sender søknaden videre til PPT som vil ta kontakt med deg for en samtale og for observasjon og testing av barnet. Går barnet i barnehage, vil denne også bli involvert.

Søknadsfrist

Opplæringsloven setter ingen tidsfrist for å søke om tidligere skolestart, men kommunen kan ha satt en frist for å sikre tilstrekkelig tid til vurdering og saksbehandling.

Saksbehandling

Skolen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når skolen forventer å kunne svare deg.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen skolen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok skolens avgjørelse. Du må begrunne klagen din. Skolen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til rektor ved skolen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender skolen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
skolestart, fremskyndet skolestart, pedagogisk-psykologisk tjeneste, pp-tjeneste, ppt, skolemoden

DebugView   v2