Fellingstillatelse (hjortevilt)

Kontaktinfo

Veileder landbruk/næring Øivind Strøm, tlf. 476 37202.
E-post: oivind.strom@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet deg som er grunneier. Fellingstillatelse for hjortevilt (elg, hjort, rådyr, villrein) tildeles godkjente vald. Et vald er det geografiske området som jakten skal foregå i og kan bestå av flere grunneiendommer. For dåhjort og småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Som grunneier kan du utarbeide en bestandsplan for valdet. En slik bestandsplan kan være flerårig, opptil fem år. Kommunen skal godkjenne planer for elg, hjort, rådyr og gir fellingstillatelse for planperioden. For villrein er det villreinnemnda som godkjenner bestandsplaner. Planen kan være flerårig, opptil fem år, men fellingstillatelse blir gitt for hvert enkelt jaktår.

Vald som ikke er tilstrekkelig store kan samarbeide med andre vald om å utarbeide bestandsplan. Et slikt samarbeid kalles et bestandsplanområde. Området må disponere et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet, og skal oppnevne en representant som opptrer på vegne av bestandsplanområdet overfor kommunen.

For vald eller bestandsplanområder med godkjent bestandsplan skal fellingstillatelsene vise antall dyr uten spesifikasjon på alder og kjønn, og avskytningen skal utføres i samsvar med alder og kjønn i godkjent bestandsplan. Hvert vald i et bestandsplanområde får sin egen fellingstillatelse.

Har du ikke utarbeidet bestandsplan, vil du få alders- og kjønnsspesifikke fellingstillatelser.

Rådyrvald med et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet eller minst 10 000 dekar kan etter søknad tildeles fellingstillatelsen for rådyr som kvotefri jakt. Før du får tildelt kvotefri jakt på rådyr må du utarbeide en avskytingsplan.

Fellingstillatelser for elg, hjort og villrein som er gitt til et vald, kan benyttes i andre vald i bestandsplanområdet eller i villreinområdet i hele jaktperioden, eller i en angitt del av jaktperioden. Dette forutsetter skriftlig avtale som viser hvilke vald og hvilke perioder fellesjaktavtalen gjelder for.

Målgruppe

Grunneiere/jaktrettshavere

Vilkår

Fellingstillatelse gis kun for godkjente vald.

Lover

Viltloven § 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 15 (Krav til bestandsplan for elg og hjort)

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18 (Fellingstillatelse for elg og hjort)

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 20 (Fellingstillatelse for rådyr)

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 27 (Bestandsplan for villrein)

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 29 (Fellingstillatelser for villrein)

Veiledning

Kommunen eller villreinnemda utsteder en årlig fellingstillatelse og sender den til valdets representant. Der flerårig bestandsplan foreligger, utstedes alle fellingstillatelser første året for hele planperioden. Dette gjelder ikke for villrein, der fellingstillatelse uansett utstedes for hvert enkelt jaktår.

Alle fellingstillatelsene skal være sendt ut innen 15. juni.

Ved vesentlig endring i bestanden i området eller vesentlig avvik fra godkjent bestandsplan, kan kommunen eller villreinnemnda trekke godkjenningen tilbake og kreve at du utarbeider en ny bestandsplan.

Søknadsfrist

For elg og hjort: Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde sender du til kommunen innen 1. mai.

For villrein: Du bør sende søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde til villreinnemnda innen 1. mai.

For rådyr: Søknad om kvotefri jakt sender du til kommunen innen 1. mai.

Melding om å trekke en eiendom ut av valdet:

  • 1. april (til kommunen og valdansvarlig representant)
  • 1. mars (til villreinnemnda og valdansvarlig representant)
Saksbehandling

Innen 15. juni skal:

  • kommunen behandle søknad om godkjenning av ny bestandsplan eller endringer i eksisterende bestandsplan
  • villreinnemnda eller kommunen sende fellingstillatelsen til valdansvarlig representant
Klage

Du kan klage på antall dyr du har fått fellingstillatelse for (og det tellende arealet som ligger til grunn for dette) innen en frist på tre uker fra du mottok tillatelsen.

I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen først til den avdelingen som sendte tillatelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom tillatelsen ikke blir endret, sendes klagen din videre til: 

  • Statsforvalteren (for tillatelser gitt av kommunen)
  • Miljødirektoratet (for tillatelser gitt av villreinnemnda)

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Jakt, fangst, storvilt, storviltjakt, småvilt, småviltjakt, fellingstillatelse, fellingsløyve, jegeravgift, jegerprøve, elg, elgjakt, hjort, hjortejakt, hjortevilt, dåhjort, dådyr, villrein, villreinjakt, rådyr, rådyrjakt, fellingsavgift, vald, bestandsplan, bestandplan, bestandplanområde, bestandsplanområde, jaktrett, jaktrettshaver, jaktområde, grunneier, grunneiendom

DebugView   v2