Eiendomsskatt – utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse

Kontaktinfo

Eiendomsskattekontoret, Flatanger kommune, 7770 Flatanger.
Økonomikonsulent Gunnar Einvik, tlf. 476 36505.
E-post: gunnar.einvik@flatanger.kommune.no

Beskrivelse

Du kan søke om å få utsatt betalingen av skyldig eiendomsskatt. Du kan også søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den.

Eiendomsskatt er en skatt som baseres på verdien til en fast eiendom. Din økonomiske situasjon som grunneier har ingen betydning for utmålingen av skatten.

Kommunestyret bestemmer om det skal være skatt på eiendommer i kommunen. Kommuner som har innført eiendomsskatt kan velge å bruke Skatteetatens boligverdier eller sin egen utregningsmetode som grunnlag for beregning av eiendomsskatt.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

Vilkår

Du har ikke krav på betalingsutsettelse, men når det foreligger særlige grunner kan du, etter avtale med kommunen, få utsatt betalingen.

Du har heller ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt, men du kan få det dersom det har oppstått forhold som gjør det særlig urimelig å fastholde skatten helt eller delvis. Eksempler på forhold som kan gjøre det særlig urimelig er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Lover
Veiledning

For å få betalingsutsettelse, nedsettelse eller ettergivelse må du sende en søknad til kommunen. Du må legge ved dokumentasjon på alle økonomiske forhold. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Dersom kommunen benytter Skatteetatens boligverdi og du mener denne er feil, kan du sende en endringsmelding til Skatteetaten.

Saksbehandling

Avdeling for eiendomsskatt behandler søknad om utsatt betaling av eiendomsskatten.

Har du søkt om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten, er det formannskapet i kommunen som behandler søknaden etter at avdeling for eiendomsskatt har uttalt seg.

Klage

Du har ingen lovbestemt rett til å klage, men du kan klage på feil saksbehandling til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke omgjøre vedtaket, men kan gi deg medhold dersom saksbehandlingen har vært feil. I så fall skal saken tilbake til kommunen for behandling i skatteutvalget. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at det mangler viktig informasjon i saken eller at situasjonen din har endret seg.

Los-ord
Bolig, skatt, eiendom, likning, betalingsutsettelse, nedsettelse, ettergivelse, verdi

DebugView   v2