Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet

Kontaktinfo
Beskrivelse

Har du barn og er i en vanskelig livssituasjon der du trenger hjelp og støtte for å ivareta barnets omsorgsbehov? Er du selv barn som er i en slik situasjon eller kjenner du til et barn som er det? Da kan du kontakte kommunens barneverntjeneste som har et ansvar for å hjelpe familien det gjelder.

Barneverntjenesten kan sette inn ulike hjelpetiltak hvor målet er positiv endring hos barnet eller familien. Hensynet til hva som er best for barnet, veier alltid tyngst og barneverntjenesten kan derfor pålegge hjelpetiltak når foreldrene ikke samarbeider.

Eksempler på hjelpetiltak er:

 • råd og veiledning
 • støttekontakt
 • fritidsaktiviteter
 • leksehjelp
 • besøks- eller avlastningshjem
 • tilsyn
 • barnehage eller SFO
 • familieterapi
 • økonomisk hjelp
 • opphold i senter for foreldre og barn

Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene eller hele familien. Ofte vil en kombinasjon av tiltak hjelpe barnet og familien best. Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder og tilpasses den enkelte familie. Pålagte hjelpetiltak kan opprettholdes inntil ett år fra pålegget gis. Pålegg om opphold i barnehage eller annet egnet dagtilbud har ingen tidsbegrensning.

Målgruppe
 • Barn under 18 år med familie. Når barnet samtykker, kan tiltak fortsette inntil barnet har fylt 25 år.
 • Privatpersoner som kjenner til barnet det gjelder
 • Ansatte i offentlig sektor som er i kontakt med barnet det gjelder
Vilkår

Barnet og familien må ha et særlig behov for hjelpetiltak. Dette betyr at hjelpebehovet er større eller strekker seg lengre enn det som er vanlig for barn flest. For å finne ut om det foreligger et særlig behov, foretar barneverntjenesten en vurdering etter å ha undersøkt situasjonen i familien.

Lover

Barnevernsloven kap. 3 (Hjelpetiltak)

Barnevernsloven kap. 13 (Taushetsplikt, opplysningsplikt og adgang til å gi opplysninger)

Veiledning

Ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen når du vil:

 • søke om et hjelpetiltak, eller
 • melde fra om et barn som kan ha behov for hjelpetiltak
Saksbehandling

Har du selv søkt om hjelpetiltak, har kommunen plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg. Søknaden blir vurdert og gjennomgått på samme måte som ved en ordinær undersøkelse etter barnevernloven.

Har barneverntjenesten mottatt en bekymringsmelding, starter de med å ta kontakt med familien for å undersøke saken. Det kan være aktuelt med et hjemmebesøk. Målet er å avklare om og hvordan barnet og familien kan få hjelp.

Undersøkelsen skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Undersøkelser kan gjennomføres selv om familien ikke ønsker det.

Resultatet av undersøkelsen kan være at:

 • saken blir henlagt fordi det ikke er behov for hjelpetiltak
 • hjelpetiltak settes i gang

Før hjelpetiltak settes i gang, skal barneverntjenesten lage en tidsbegrenset tiltaksplan for barnet. Familien skal ha tett oppfølging for å se om tiltaket fungerer og eventuelt vurdere nye tiltak. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig i samarbeid med familien.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til barneverntjenesten i kommunen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan hjelpetiltaket er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunens barneverntjeneste. Dersom klagen blir avvist, eller barneverntjenesten mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Los-ord
Barnevern, familievern, barne- og familievern, bekymringsmelding, omsorgssvikt, adferdsproblemer, atferdsproblemer, hjelpetiltak, tiltaksplan, støttekontakt, støtteperson, besøkshjem, avlasting, avlastning, avlastingshjem, avlastningshjem, familieterapi, rådgivning, familierådgivning, familiekonflikt, tillitsperson

DebugView   v2