Samvær med barn under offentlig omsorg

Kontaktinfo
Beskrivelse

Barn som bor i fosterhjem eller på en barnevernsinstitusjon har rett til samvær med sine foreldrene og søsken, med mindre det er bestemt noe annet. Selv om foreldrene ikke er i stand til å ha den daglige omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Fosterforeldrene eller institusjonen skal hjelpe til med å legge til rette for samværet.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker bestemmer:

  • om barnet skal få være sammen med foreldre og søsken
  • hvor mye barnet skal få være sammen med foreldre og søsken
  • om barnet skal være sammen med andre slektninger eller personer som det kjenner godt

Barneverntjenesten i kommunen skal lage en plan for hvem barnet skal få treffe, hvor ofte og hvor. Dette gjelder også for bursdager, jul og andre høytider. De kan også bestemme hvor ofte og lenge barnet og familien får snakke sammen på telefon.

Barneverntjenesten eller fylkesnemnda kan bestemme at det skal være en tilsynsperson tilstede når barnet treffer foreldrene dine. Barnet selv kan også si fra om det ønsker en annen person tilstede under besøkene. Saksbehandleren i barneverntjenesten og barnets tilsynsperson skal spørre barnet om hvordan besøkene oppleves og om det ønsker oftere eller sjeldnere samvær.

Målgruppe
  • Barn under offentlig omsorg, dvs. at barnet bor i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon
  • Foreldre og søsken til barn under offentlig omsorg
  • Andre familiemedlemmer og nære venner av barn under offentlig omsorg
Vilkår

Samvær skal være til barnets beste. Er det konflikt mellom hensynet til foreldrene og barnets beste, skal hensynet til barnets beste være avgjørende for det samværet som blir bestemt.

Lover

Barnevernsloven § 5-3 (Valg av plasseringssted etter vedtak om omsorgsovertakelse.)

Barnevernsloven § 5-4 (Ansvaret for barnet etter vedtak om omsorgsovertakelse)

Barnevernsloven kap. 7 (Samvær og kontakt etter omsorgsovertakelse.)

Veiledning

Du kan kontakte fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker dersom du mener å ha rett til samvær med barnet.

Saksbehandling

Når det er bestemt at barnet skal flytte ut av hjemmet sitt, lager kommunens barneverntjeneste et forslag til plan for samvær. Planen blir lagt fram for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som tar den endelige avgjørelsen om samværet.

Klage

Du kan ikke kreve at fylkesnemnda tar stilling til samværsretten på nytt før det har gått tolv måneder etter at saken ble avgjort.

Los-ord
barnevern, barnevernsinstitusjon, barneverntjenesten, barnevernstjenesten, omsorgsovertakelse, fosterhjem, tilsynsfører, fosterbarn, fosterforeldre, samvær, foreldre, søsken, besøksrett, samværsrett, tilsynsfører, tilsynsperson

DebugView   v2