Omsorgsovertakelse av barn/ungdom

Kontaktinfo
Beskrivelse

Omsorgsovertakelse innebærer at barneverntjenesten overtar ansvaret for et barn eller en ungdom som må flytte ut fra hjemmet sitt og inn i et fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Omsorgsovertakelsen kan vare i en kortere eller lengre periode.

Det kan være mange grunner til at noen barn og unge ikke kan bo hjemme:

 • manglende omsorg
 • foreldre som ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder, f.eks. ved sykdom
 • mishandling eller overgrep
 • utfordringer med atferd, rus eller kriminalitet

Blir barneverntjenesten kjent med at et barn eller en ungdom lever under slike forhold, har de plikt til å gripe inn. Barneverntjenesten må ta utgangspunkt i hva som er det beste for barnet eller ungdommen. Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene synes.

Etter omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten:

 • følge opp barnets eller ungdommens utvikling
 • legge til rette for samvær med foreldre og søsken dersom hensynet til barnet eller ungdommen ikke taler imot det
 • tilby veiledning og oppfølging til foreldrene. Det kan også være aktuelt med hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at barnet eller ungdommen senere kan flytte hjem igjen.
Målgruppe

Barn og unge under 18 år.

Vilkår

Barneverntjenesten må dokumentere at det er nødvendig å overta omsorgen for barnet eller ungdommen ut i fra situasjonen. Loven lister opp disse kriteriene:

 • alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, den personlige kontakten og tryggheten som barnet eller ungdommen trenger
 • foreldrene sørger ikke for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn eller ungdom får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring
 • barnet eller ungdommen blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet
 • stor sannsynlighet for at barnets eller ungdommens helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar
Lover

Barnevernsloven § 1-3 (Barnets beste)

Barnevernsloven § 5-1 (Vedtak om omsorgsovertakelse)

Barnevernsloven § 5-4 (Ansvar for barnet etter vedtak om omsorgsovertakelse)

Barnevernsloven § 12-3 (Barns partsrettigheter)

Forskrift om medvirkning og tillitsperson

Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker

Saksbehandling

Når barneverntjenesten er gjort oppmerksom på at et barn eller en ungdom sliter og kan trenge hjelp fra barnevernet, skal de undersøke situasjonen. Terskelen for å starte undersøkelse skal være lav.

Dersom undersøkelsen viser at barnet eller ungdommen bør flytte ut av hjemmet sitt, vil barneverntjenesten:

 • flytte barnet eller ungdommen umiddelbart i akutte tilfeller, eller
 • utarbeide et forslag til løsning og presentere dette for foreldrene.

Plassering i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Samtykker ikke foreldrene, må kommunens barneverntjeneste forberede sak for fylkesnemnda som kan bestemme at barnet eller ungdommen skal flyttes ved tvang.

Klage

Foreldrene kan kreve at en beslutning om tvangsflytting skal legges fram for tingretten.

Los-ord
bekymringsmelding, barnevern, familievern, barne- og familievern, omsorgssvikt, omsorgsovertakelse, omsorgsovertagelse, familievold, ungdomsproblemer, adferdsproblemer, atferdsproblemer, rusproblemer, rusmisbruk, alkoholproblemer, alkoholmisbruk, overgrep, incest, misbruk, seksuelt misbruk, juling, avstraffelse, vold, trakassering, feilernæring, underernæring, fosterhjem, fosterbarn, fosterforeldre, barnevernsinstitusjon, institusjon, barnehjem, ungdomshjem, vanskjøtsel

DebugView   v2