Allemannsretten

Kontaktinfo

Veileder landbruk/næring Øivind Strøm, tlf. 476 37202.
E-post: oivind.strom@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Din rett til å ferdes og oppholde deg i skogen, på fjellet og langs kysten kalles allemannsretten. Allemannsretten bygger på respekt for miljøverdier, grunneiere og andre brukere.

Retten til fri ferdsel og opphold gjelder i utgangspunktet bare i utmark, men også på innmark når marka er frosset og snødekt.

Med utmark menes udyrket mark, skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær.

Med innmark menes dyrket jord, engslått, kulturbeite, skogplantefelt, gårdsplass, hustomt og industriareal.  Unntatt er områder hvor ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Vilkår
  • Du kan ferdes til fots i utmark hele året, når det skjer med hensyn til naturen, grunneierne og andre brukere. 
  • Du kan ferdes med hest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet. På enkelte strekninger kan kommunen etter samtykke med grunneieren forby slik ferdsel. 
  • Du kan ferdes til fots i innmark når marken er frossen eller snølagt, men ikke i perioden 30. april til 14. oktober. Denne retten gjelder likevel ikke på gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage eller park hvor slik ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. 
  • Du kan høste ville nøtter som spises på stedet og plukke og ta med deg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer med hensyn til naturen, grunneierne og andre brukere. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder dette bare når eier ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. 
  • Du kan bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte. 
  • Du kan dra båten opp på strand i utmark for en kortere stund, men du kan ikke bruke kai eller brygge uten lov fra eier. 
  • Du kan ikke raste eller overnatte i innmark uten at du har fått lov av grunneier. 
  • Det er ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark i perioden 15. april til 15. september.
  • I utmark kan du raste hvor du vil. Overnatting under åpen himmel eller telting er også tillatt, men ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må du få tillatelse fra grunneier. Uten tillatelse fra grunneier kan du likevel telte når dette skjer lang fra hus og på høyfjellet.
Lover

Friluftsloven § 1a (Hva som forstås med innmark og utmark.)

Friluftsloven § 2 (Ferdsel i utmark.)

Friluftsloven § 6 (Ferdsel på sjøen og i vassdrag.)

Friluftsloven § 9 (Rasting og telting.)

Forskrift om brannforebygging § 3 (Generelle krav til aktsomhet)

Los-ord
Allemannsretten, allemannsrett, friluftsliv, friluft, naturforvaltning, utmark, innmark, bålbrenning, telt, bærplukking, plukke, nøtter, bær, røtter, sopp, urter, raste, overnatte, bade

DebugView   v2