Adopsjon fra utlandet

Kontaktinfo
Beskrivelse

Å adoptere et barn betyr å ta det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får samme rettigheter som om det skulle vært ditt biologiske barn.

Målet med adopsjon er å gi barnet et godt og varig hjem. Adopsjon skjer derfor først når man er sikker på at det er best for barnet.

Utenlandsadopsjon skjer gjennom én av de tre godkjente adopsjonsorganisasjoner; Adopsjonsforum, InorAdopt eller Verdens barn. De vil gi deg råd om valg av land og hjelpe deg gjennom prosessen.

Målgruppe

Du må ha fylt 25 år, ha ønske om og evne til å adoptere et barn og ha forutsetninger for å bli en god omsorgsperson.

Vilkår

For å kunne adoptere et barn fra utlandet, må du først søke om forhåndssamtykke av norske myndigheter. Følgende vilkår stilles:

  • Du har god helse både fysisk og psykisk
  • Du har trygg og stabil økonomi
  • Dere har vært gift eller samboende minimum to år dersom dere er to som søker
  • Du bør ha spesielle ressurser i forhold til barn dersom du er enslig søker.

Landet du ønsker å adoptere fra kan ha egne krav til deg, f.eks. minimums- eller maksimumsalder, statsborgerskap, at du er gift, ekteskapets varighet, utdannelsesnivå, inntekt osv. Slike krav har adopsjonsorganisasjonen oversikt over. Giverlandet gir den endelige godkjenningen.

Lover
Veiledning

Når du har søkt om forhåndssamtykke, vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kontakte deg for en utredning. Bufdir kan innhente opplysninger fra kommunen, men må først få et samtykke fra deg.

Kommunen skal også bistå etter at barnet har kommet til Norge, slik at adopsjonen kan gjennomføres.

Klage

Får du avslag på søknad om forhåndssamtykke, kan du klage. Klagen sender du til Bufdir sitt regionkontor. Dersom regionkontoret gir deg medhold i klagen, vil vedtaket omgjøres. Hvis ikke sender regionkontoret klagen din videre for behandling i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Klagefristen er tre uker fra du mottok avslaget.

Los-ord
Adopsjon, adoptere, utlandet, adopsjonsorganisasjon, foreldre, barn

DebugView   v2