Mindre tiltak uten søknadsplikt

Kontaktinfo

Byggesaksbehandler Gunnar Kvaløsæter, tlf. 476 42879.
E-post: gunnar.kvalosater@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Du kan utføre enkelte mindre tiltak på tomt eller bygning uten å involvere et ansvarlig firma og uten å måtte søke kommunen først. I følge byggesaksforskriften trenger du ikke søke om:

Oppføring av garasje eller frittliggende, mindre uthus på bebygd eiendom som du ikke skal bruke til å bo i;

 • med mønehøyde inntil 4 meter
 • med gesimshøyde inntil 3 meter
 • hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) ikke overstiger 50 m²
 • hvor avstanden til annen bygning på eiendommen ikke skal være mindre enn 1 meter
 • hvor avstand til nabogrensen ikke skal være mindre enn 1 meter
 • som ikke har kjeller
 • som kun er på én etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
 • som ikke bygges over eksisterende vann- og avløpsledninger

Endring i eksisterende bygg, innenfor en bruksenhet eller branncelle;

 • mindre tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². Tilbygget må være understøttet og kan ikke overstige to etasjer eller to plan.
 • ikke-bærende vegg 
 • reparasjon av bygningstekniske installasjoner
 • installering, endring og reparasjon av våtrom
 • installering, endring og reparasjon av ildsted
 • andre enkle installasjoner

Tiltak utendørs;

 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning. Avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1 meter.
 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5 meter. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.
 • Innhegning mot vei med inntil 1,5 meters høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 3 m² som monteres flatt på vegg. Ønsker du å montere flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade, må du søke kommunen. 
 • Antennesystem med høyde inntil 5 meter. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2 meter.
 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1 meters høyde og avstand fra nabogrense på minst 1 meter, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 meters høyde og avstand fra nabogrense på minst 4 meter. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 
 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 meters avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse, må avviket ikke være mer enn 0,5 meter fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1 meter. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 
 • Graving for kabler. 
 • Lokal drenering og reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd.
 • Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1 meter.

Plassering av;

 • Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår. 
 • Campingvogn og opplag av fritidsbåt på bebygd bolig- og fritidseiendom. 
 • Campingvogn på campingplass.

Oppføring av frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- eller reindriftsområder;

 • hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) ikke overstiger 15 m²
 • som kun er på én etasje og ikke er underbygget med kjeller.
Målgruppe

Du som planlegger mindre tiltak på egen eiendom.

Vilkår

Tiltaket må være i overensstemmelse med plan- og bygningslovens bestemmelser om blant annet estetikk og avstand til nabo.

Det må også være i overensstemmelse med kommunale bygningsvedtekter, kommuneplan, bebyggelsesplan og eventuelt reguleringsplan.

Den som utfører tiltaket, er selv ansvarlig for at reglene blir fulgt.

Lover

Byggesaksforskriften § 4-1 (Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse)

Byggesaksforskriften § 4-2 (Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg)

Plan- og bygningsloven § 1-6 (Tiltak)

Plan- og bygningsloven § 20-5 (Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt)

Veiledning

Dispensasjon fra gjeldende regelverk krever søknad. Dersom du er i tvil om byggetiltaket oppfyller vilkårene, kan du kontakte kommunen for nærmere informasjon.

Los-ord
tiltak, bygg, uthus, eiendom, gesims, møne, bruksareal, bebyggelse, bebygd, areal, bygning, bærevegg, våtrom, branncelle, ildsted, levegg, skjermvegg, innhegning, skilt, reklame, antenne, forstøtningsmur, nabogrense, mur, planering, terreng, oppstillingsplasser, parkeringsplasser, kabler, drenering, campingvogn, fritidsbåt, vinteropplag

DebugView   v2