Vann og avløp - tilkobling

Kontaktinfo

Teknisk sjef Lars Morten Fløan, tlf. 458 69 184.
E-post: lars-morten.floan@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Skal du koble eiendommen din til det kommunale ledningsnettet for vann og/eller avløp, må du søke kommunen om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for nybygg og for eksisterende bygg.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en rørlegger eller entreprenør.

Dersom rørene fra din eiendom fram til offentlig ledningsnett må krysse andres eiendom, skal det foreligge skriftlig tillatelse fra berørt grunneier. Tillatelsen skal være underskrevet av både deg og berørt grunneier og tinglyses hos Kartverket før du søker kommunen om tilkobling.

Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av de kommunale vann- og avløpsrørene og har plikt til å:

  • forsyne abonnentene (de tilkoblede eiendommene) med nok drikkevann til å dekke et normalt forbruk
  • opprettholde et vanntrykk på minst 2 bar ved tilknytningspunktet til kommunal vannledning
  • lede bort og rense kloakk kontinuerlig
  • tilrettelegge for at overvann (regnvann og drensvann) blir ledet bort
  • varsle abonnentene ved driftsstans, vedlikeholdsarbeid eller unntakssituasjoner som gir nedsatt vannkvalitet

Du er selv ansvarlig for private rør og utstyr på utsiden av husveggen som blir knyttet til det offentlige ledningsnettet. Du plikter å:

  • kjenne til plassering av utvendig/innvendig stoppekran og ev. reduksjonsventil, vannmåler og pumpeanlegg
  • vedlikeholde egne vann- og avløpsinstallasjoner og utbedre skader på private rør så snart som mulig
  • aldri tømme kjemikalier, olje, løsemidler eller kaste gjenstander som sanitetsbind, bomullspinner og lignende i avløpet
  • jevnlig lese av og melde inn målerstand for ev. vannmåler
Målgruppe

Eiere av boliger, hytter, institusjoner og næringsbygg i kommunen.

Vilkår

For tilkobling til kommunalt vann- og avløpsanlegg gjelder standard abonnementsvilkår som kommunen har bestemt.

Kommunen kan når som helst, og uten forhåndsvarsel, kontrollere private vann- og avløpsinstallasjoner. Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og eventuell omlegging hvis installasjonene ikke samsvarer med abonnementsvilkårene.

Lover

Vann- og avløpsanleggsloven

Plan- og bygningsloven § 27-1 (Vannforsyning)

Plan- og bygningsloven § 27-2 (Avløp)

Forurensningsloven kap. 4 (Særlige regler om avløpsanlegg mv.)

Byggteknisk forskrift kap. 15 del II (Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner)

Byggteknisk forskrift kap. 15 del III (Utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg)

Forurensningsforskriften kap. 16 (Kommunale vann- og avløpsgebyrer)

Drikkevannsforskriften

Veiledning

Når du skal koble eiendommen til det kommunale vann- og avløpsnettet, må du inngå avtale med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet sender søknaden på dine vegne og fungerer som bindeledd mellom deg som oppdragsgiver (tiltakshaver), kommunen og ev. andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tilkoblingen.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din innen tre uker etter at søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen de tre ukene har gått og ingen nabo eller gjenboer har protestert, kan du regne tillatelse som gitt.

Dersom søknaden inneholder en dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, vil saksbehandlingstiden bli forlenget.

Du vil motta et skriftlig svar på søknaden fra kommunen. Får du avslag på søknaden, må kommunen begrunne avslaget.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren. Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Er du misfornøyd med vannkvaliteten, kan du klage etter forbrukerkjøpsloven. Du sender klagen til kommunens vann- og avløpsetat. Dårlig vannkvalitet som skyldes private vannrør frem til offentlig vannledning, er normalt ikke kommunens ansvar.

Opplever du lavt vanntrykk, tilbakeslag eller annet som skyldes det kommunale ledningsnettet, melder du fra til kommunen som vil undersøke og rette problemet.

Normalt kan du ikke klage over abonnementsvilkårene eller -gebyret. Ved uenighet om abonnementsvilkårene kan du reise sivilt søksmål for domstolene.

Los-ord
avløp, avløpsanlegg, avløpsrør, avløpsledning, avløpsgebyr, avløpsavgift, kloakk, kloakkanlegg, kloakkrør, kloakkledning, septik, septiktank, vann, vannmåler, vanngebyr, vannavgift, vannforsyning, vannkilde, vannanlegg, vannopplegg, vanninstallasjon, kildevann, brønnvann, brønn, vanntank, vannverk, vannmagasin, vannreservoar, vannforurensning, vannforurensing, vannkvalitet, drikkevann, drikkevannskilde, ledningsnett, stikkledning, vannledning, samledning, spilledning, fellesledning, vannrør, kran, tappekran, vannkran, kranvann, spring, vannspring, springvann, tilkobling, tilknytning, tilkoblingsavgift, tilknytningsavgift, do, toalett, wc, vannklosett, klosett, bad, badekar, dusj, vask, utslagsvask, sanitær, sanitæranlegg, sanitærutstyr, sanitærinstallasjon

DebugView   v2