Bruksendring

Kontaktinfo

Byggesaksbehandler Gunnar Kvaløsæter, tlf. 476 42879.
E-post: gunnar.kvalosater@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Ønsker du å ta i bruk hele eller deler av en bygning på eiendommen din til noe annet enn den er godkjent for, må du søke kommunen om tillatelse til bruksendring.

Du kan selv søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, for eksempel hvis du planlegger:

 • å ta i bruk kjeller, loft eller uthus som bolig

Du må bruke en ansvarlig søker (byggefirma) hvis du planlegger for eksempel:

 • å etablere leilighet i en del av boligen
 • endring fra bolig til næringsformål eller fra næring til boligformål
 • endring fra fritidsbolig til bolig
 • å etablere familiebarnehage med 6-10 barn i boligen (færre enn 6 barn er ikke søknadspliktig)

Du må søke om tillatelse selv om bruksendringen bare skal være midlertidig (tidsbestemt).

Målgruppe
 • Privatpersoner og næringsdrivende som planlegger bruksendring på egen eiendom
 • Ansvarlig søker (byggefirma), på vegne av den som planlegger bruksendring
Vilkår
 • Tiltaket må være i overensstemmelse med plan- og bygningslovens bestemmelser om bl.a. estetikk og avstand til nabo. 
 • Tiltaket må være i overensstemmelse med kommunale bygningsvedtekter, kommuneplan, bebyggelsesplan og eventuelt reguleringsplan.
 • Alle naboer og gjenboere skal varsles.
Lover

Plan- og bygningsloven § 20-1 (Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene)

Plan- og bygningsloven § 31-2 (Tiltak på eksisterende byggverk)

Byggesaksforskriften § 2-1 (Varig og tidsbestemt bruksendring)

Veiledning

Naboer og gjenboere skal få mulighet til å komme med merknader før du sender søknaden til kommunen.

Nabovarsling er gjennomført når:

 • ved e-postvarsling – nabo/gjenboer svarer at e-posten er mottatt (det er ikke nok med automatisk lesebekreftelse)
 • ved personlig oppmøte – nabo/gjenboer kvitterer direkte på varselet og får en kopi
 • ved rekommandert sending - Posten gir kvittering på at varselet er sendt rekommandert

Søknad om bruksendring må sendes kommunen innen ett år etter at nabovarsel er gitt, hvis ikke må du foreta nabovarsling på nytt.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din innen tre uker etter at søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen de tre ukene har gått og ingen nabo eller gjenboer har protestert, kan du regne tillatelse som gitt.

Dersom søknaden inneholder en dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, skal kommunen behandle søknaden din innen 12 uker. Ved overskridelse av denne fristen vil det totale byggesaksgebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Bruksendring, eiendom, bygning, leilighet, barnehage, kjeller, uthus, bod, bu, anneks, hybel, familiebarnehage, areal, bruksareal, næring, næringsformål, næringsbygg, næringsareal, bolig, boligformål, boligbygg, boligareal, fritidsbolig, fritidshus, hytte, landsted, sommerhus

DebugView   v2