Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne – utlån

Kontaktinfo

Kommunefysioterapeut Torunn Strøm, tlf. 476 30 756.
E-post: torunn.strom@flatanger.kommune.no.

Helsefagarbeider Matilde Hanssen, tlf. 902 34 245.
E-post: matilde.hanssen@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Har du redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder, kan du låne hjelpemidler av kommunen for en avgrenset periode. Målet med lånet er at du skal få en enklere hverdag.

Kommunen har et godt utvalg av hjelpemidler til utlån, som for eksempel:

  • hjelpemidler som letter forflytning (rullestol, rullator, trappeheis osv.)
  • hjelpemidler for personlig hygiene (toalettforhøyer, toalettstol, dusjkrakk osv.)
  • hørsels- og synshjelpemidler
  • kognitive hjelpemidler (alarmer, planleggere osv.)
  • husholdningshjelpemidler (ergonomiske kjøkkenredskaper, tidsur, vekt med tale osv.)
  • hjelpemidler til behandling og opptrening

Lånetiden er normalt tre måneder, men kan forlenges om du har behov for det. Trenger du et hjelpemiddel over lengre tid enn to år, hjelper kommunen deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Husk å levere tilbake utstyr som du ikke har behov for lenger.

Målgruppe

Personer som har redusert funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Vilkår

Du må være bosatt eller oppholde deg i kommunen.

Lover

Folketrygdloven kap. 10 (Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet)

Helse- og omsorgstjenesteloven. kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 (Hjelpemidler og ergonomiske tiltak)

Forskrift om hjelpemiddelsentralene

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Ta kontakt med kommunens helse- og omsorgstjeneste for å låne hjelpemidler. For utlån i en kort periode, behøver du ikke henvisning fra lege. Helse- og omsorgstjenesten kan foreta en funksjonsvurdering for å kunne tilby riktig hjelpemiddel. Er du skoleelev, kan kommunens PP-tjeneste foreta vurderingen.

Kommunen kan hjelpe deg med å søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Trenger du hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten.

Saksbehandling

Skal kommunen foreta en funksjonsvurdering, vil dette normalt foregå hjemme hos deg. Finnes hjelpemiddelet du trenger på kommunens hjelpemiddellager, kan du enten hente selv eller få det levert hjem til deg. Dersom hjelpemiddelet må bestilles, kan det ta opptil fem uker før du får det levert.

Søknad om varig utlån til NAV Hjelpemiddelsentral blir normalt avgjort innen en måned. Maksimal behandlingstid er seks måneder.

For enkelte hjelpemiddeltyper gjelder egne saksbehandlings- og leveringstider.

Klage

Skal du klage på en avgjørelse om korttidsutlån av hjelpemidler, sender du klagen til kommunen. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. Kommunen vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Skal du klage på en avgjørelse om varig utlån, kan du klage til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket. Fristen er seks uker fra du mottok svarbrevet. Oppgi hva du ønsker endret og begrunn dette. NAV Hjelpemiddelsentral vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender NAV Hjelpemiddelsentral saken videre til NAV Klageenhet.

Du vil få beskjed når klagen din er ferdig behandlet.

Los-ord
Hjelpemidler, hjelpemiddel, NAV, hjelpemiddelsentral, hjelpemiddellager, tilrettelegging, rehabilitering, habilitering, opptrening, funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, funksjonshemning, funksjonshemmet, handikap, handikapp, handicap, toalettforhøyer, toalettstol, rullestol, dusjkrakk, rullator, krykker

DebugView   v2