Fravær på vitnemål i grunnskolen

Kontaktinfo

Rektor Lauvsnes skole Unn Kristin Daling, tlf. 476 62298.
E-post: unn-kristin.daling@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Går du på ungdomsskolen og har vært borte fra undervisningen, vil alt fravær bli ført på vitnemålet. Dette gjelder både hele dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til hele dager.

Du kan kreve at inntil 10 fraværsdager per opplæringsår blir fjernet fra vitnemålet ditt.

For fravær som ikke blir slettet, kan du kreve at vitnemålet får et eget vedlegg der grunnen til fraværet blir ført opp. Dette gjelder bare når du har lagt fram dokumentasjon for fraværsgrunnen.

Målgruppe
  • Elever på 8., 9. og 10. trinn (grunnskolens ungdomstrinn)
  • Foresatte til elever på 8., 9. og 10. trinn
Vilkår

Du kan bare få fjernet fravær som skyldes:

  • Helseårsaker. Fraværet må ha en varighet på mer enn tre dager og du kan bare få slettet fravær fra dag fire og utover. Du må dokumentere fraværet med legeerklæring. 
  • Funksjonshemming eller kronisk sykdom. Du kan kreve å få slettet fravær allerede fra første fraværsdag. Du må vise fram en legeerklæring som dokumenterer at du har økt risiko for fravær.
  • Innvilget permisjon. Du kan kreve å få slettet fravær der skolen har innvilget deg permisjon etter opplæringsloven § 2-11.
Lover

Forskrift til opplæringsloven § 3-38 (Føring av fravær i grunnskolen)

Opplæringsloven § 2-11 (Permisjon fra den obligatoriske opplæringen)

Veiledning

Du eller foreldrene dine sender krav om sletting av fravær til rektor på skolen. Du må sende med dokumentasjon på alt fraværet som du krever slettet.

Søknadsfrist

Skolen kan ha en frist for når du må sende krav om sletting av fravær. Ta kontakt med skolen din for å sjekke om de har satt en frist.

Los-ord
fravær, vitnemål, sykefravær, ferie, permisjon, sykdom, legeerklæring, legeattest, sykmelding, kompetansebevis

DebugView   v2