Introduksjonsprogram for nyankommet utlending

Kontaktinfo

Oppvekstsjef Lovise Angen, tlf. 915 73748.
E-post: lovise.angen@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Kommunen tilbyr introduksjonsprogram for deg som er utlending med behov for grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberedelse for deltakelse i yrkeslivet.

Programmet varer inntil to år (med mulighet for forlengelse til tre år), er helårlig og på full tid.

Programmet inneholder norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeids- og utdanningsrettede tiltak. Du får tildelt et deltakerbevis når programmet er avsluttet.

Deltar du i et introduksjonsprogram, skal det utarbeides en individuell plan i samarbeid med deg. Planen utformes etter en kartlegging av ditt opplæringsbehov og vurdering av aktuelle tiltak. Planen skal vurderes på nytt dersom din livssituasjon endres vesentlig, og ellers med jevne mellomrom.

Deltar du i et introduksjonsprogram, har du krav på introduksjonsstønad fra Nav. På årsbasis utgjør denne to ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Deltaker under 25 år mottar 2/3 stønad. Mottar du andre type offentlige ytelser eller stønader, kan dette redusere introduksjonsstønaden.

Målgruppe

Nyankommet utlending mellom 18 og 55 år med behov for grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnsfag samt forberedelse for deltakelse i yrkeslivet.

Du regnes som nyankommet når du har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år.

Vilkår

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for deg som er bosatt i en kommune med avtale med utlendingsmyndighetene.

Du må ha opphold i Norge på ett av disse grunnlagene:

 • etter innvilget søknad om asyl
 • som overføringsflyktning
 • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn
 • begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie eller som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet
 • midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse
 • familieinnvandring til personer som nevnt ovenfor
 • selvstendig grunnlag
Lover
Veiledning

Er du bosatt i kommunen, vil du få tilbud om deltakelse i introduksjonsprogram. Du kan også selv ta kontakt med kommunen og be om dette.

Saksbehandling

Så snart du er bosatt i kommunen, plikter kommunen å sørge for deltakelse i introduksjonsprogram. Du vil motta et tilbud om dette senest tre måneder etter at du er bosatt i kommunen eller selv har bedt om slik deltakelse.

Kommunen kan innhente opplysninger om deg fra andre offentlige instanser. Dette kan kommunen gjøre uten ditt samtykke. Unntak gjelder for helseopplysninger der du må samtykke før opplysninger kan innhentes eller utveksles. Kommunen plikter å registrere personopplysninger om deltakere i introduksjonsprogrammet i registrene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og HK-dir.

Klage

Du kan klage på avgjørelser om:

 • tildeling av introduksjonsprogram og introduksjonsstønad 
 • vesentlige endringer i den individuelle planen 
 • at introduksjonsprogrammet stanses 
 • permisjon
 • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.

I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Har du behov for hjelp med dette, kan kommunen hjelpe deg.

Send klagen til den avdelingen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Introduksjon, norskopplæring, samfunnskunnskap, asylsøker, integrering, flyktning, innvandrer

DebugView   v2