Grunnskoleopplæring for voksne

Kontaktinfo

Pedagogisk konsulent Gro Seltveit, tlf. 476 46062.
E-post: gro.seltveit@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Er du voksen og ikke har fullført eller har mangelfull grunnskoleopplæring, har du rett til å ta de fagene du trenger for å få vitnemål. Opplæringen tilpasses ditt behov så langt det er mulig, både i omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Du får undervisning sammen med andre voksne, slik at du ikke går i ordinære klasser med barn og unge.

Du kan velge om du ønsker:

  • full grunnskoleopplæring (alle fagene som trengs for å få vitnemål)
  • opplæring i enkeltfag
  • opplæring i deler av fag
  • opplæring i grunnleggende ferdigheter (lese, skrive, regne, bruk av digitale verktøy)
Målgruppe

Voksne som ikke har fullført norsk grunnskole, eller ikke har tilsvarende utdanning på minst ni år fra et annet land.

Selv om du allerede har vitnemål fra grunnskolen, kan du ha rett til opplæring i enkeltfag dersom den tidligere opplæringen har vært mangelfull.

Vilkår

Disse vilkårene må være oppfylt:

  • Du er over opplæringspliktig alder (vanligvis over 16 år).
  • Du har ikke rett til videregående opplæring for ungdom (ungdomsretten) etter opplæringsloven § 3-1. 
  • Du har lovlig opphold i Norge, eller venter på avgjørelse av søknad om oppholdstillatelse (gjelder ungdom under 18 år).
  • Du trenger grunnskoleopplæring eller opplæring i grunnleggende ferdigheter. Dette er et skjønnsmessig vilkår som innebærer at du må ha et konkret behov for grunnskoleopplæring.
Lover

Opplæringsloven § 4A-1 (Rett til grunnskoleopplæring for voksne)

Opplæringsloven § 3-1 (Rett til videregående opplæring for ungdom)

Forskrift til opplæringsloven § 1-2 (Grunnskoleopplæring for voksne)

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A (rundskriv Udir-3-2012)

Veiledning

Voksenopplæringen i kommunen kan hjelpe deg med å søke om grunnskoleopplæring. Du kan også be andre hjelpe deg med søknaden hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Du kan også klage om du er misfornøyd med opplæringen du får. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Los-ord
Grunnskole, opplæring, vitnemål, voksen, individuell plan, utdannelse, utdanning, skolegang, kompetanse, voksenopplæring, ferdighet, undervisning, ungdomsskole, fag, eksamen, kompetansebevis, folkeskole, barneskole, skole, elev

DebugView   v2