Gravlegat for stell av gravsted

Kontaktinfo

Midtre Namdal kirkelige fellesråd, tlf. 74 21 64 40.
E-post: post@kirken.namdal.no evt.

kirkeverge Helge Lauvsnes, tlf. 93 46 86 69.
E-post: helge.lauvsnes@kirken.namdal.no

Beskrivelse

Er du ansvarlig for et gravsted, har du rett og plikt til å stelle dette. Du kan la kirkevergen stelle graven for deg ved å opprette et gravlegat. Kirkevergen vil da sørge for innkjøp av blomster, opparbeiding av bed, planting og vanning av graven.

Du kan opprette avtale om gravlegat med valgfri varighet; 5, 10, 15 eller 20 år, men ikke lengre enn fredningstidens lengde ved fri grav eller festetidens lengde ved festegrav.

Dersom du ikke oppretter gravlegat og heller ikke steller graven selv, vil kirkevergen så gress på gravens plantefelt.

Målgruppe

Ansvarlig for gravsted.

Vilkår

Gravlegat kan ikke ha lengre varighet enn gravens fredningstid eller festetid.

Lover

Gravplassloven § 15 (Festerens rettigheter og plikter)

Gravplassforskriften § 16 (Fri grav og feste av grav)

Gravplassforskriften § 17 (Feste av gravsted)

Gravplassforskriften § 26 (Ansvar)

Los-ord
Grav, begravelse, kremasjon, kiste, dødsfall, gravlegging, gravferd, gravfeste, gravminne, blomster, gravstell, legat, beplantning, beplanting, legatperiode, fredningstid, festetid, gravfond

DebugView   v2