Familiebarnehage – etablering

Kontaktinfo
Beskrivelse

En familiebarnehage er barnehage for små barnegrupper (opptil fem barn) som holder til i et privat hjem. For hver barnegruppe skal det være en voksen. Det stilles ikke krav til pedagogisk utdannelse, men familiebarnehagen må inngå samarbeid med en barnehagelærer som skal veilede den ansatte. Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst ett hjem og en vanlig barnehage.

Ønsker du å starte opp en familiebarnehage, må du søke kommunen om godkjenning. Du kan enten arbeide der selv eller ansette en annen. Familiebarnehagen er underlagt de samme kravene som for barnehager og det stilles blant annet krav til:

 • utforming og innredning av oppholdsrom og uteområde
 • barnas muligheter for aktivitet og ulike behov for hvile
 • rengjøring og vedlikehold
 • inneklima og luftkvalitet
 • forebygging av skader og ulykker
Målgruppe

Personer som ønsker å starte familiebarnehage.

Vilkår
 • Driften foregår i små barnegrupper i private hjem. Det må være minst to barn tilstede, inkludert egne barn under skolealder som deltar i ordningen. Minst halvparten av barna må være andre enn hjemmets egne barn. 
 • Et hjem kan godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er til stede samtidig. Et hjem som er egnet for det kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt ti barn over tre år som er til stede samtidig. Er flertallet av barna under tre år, må antall voksne økes.
 • Ansatte skal motta veiledning av en barnehagelærer tilsvarende 1,25 timer per barn per uke. 
 • Familiebarnehagen skal ha egne vedtekter og årsplan. Disse utformes av den enkelte familiebarnehage selv.
 • Familiebarnehagen har arbeidsgiveransvar og ansvar for at driften er i samsvar med gjeldende lover og regler.
 • Familiebarnehagen finansieres ved foreldrebetaling og offentlig driftstilskudd.
Lover
Veiledning

I din søknad om godkjenning til kommunen må du dokumentere hvordan du vil planlegge, etablere, drive og videreutvikle virksomheten i samsvar med bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. For å starte familiebarnehage må hjemmet ditt bli godkjent av kommunen som lokale for barnehagen. En befaring vil derfor bli gjennomført. Du kan kontakte kommunen for mer informasjon om godkjenning.

Om du ønsker å samarbeide med andre barnehager, vil kommunen kunne hjelpe deg med å komme i kontakt med disse. De kan også hjelpe deg med å rekruttere en barnehagelærer som pedagogisk veileder.

Barnehagen kan åpne når godkjenning, ansettelse, vedtekter er på plass. Du får utbetalt det offentlige tilskuddet etter at kommunen har godkjent virksomheten.

Du som eier familiebarnehagen og familiebarnehagens lokaler må legge frem en godkjent politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Det samme gjelder for de av dine familiemedlemmer som vil være i direkte kontakt med barna i barnehagen.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Godkjennelsen vil bli gitt i form av et vedtaksbrev.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Klagen sender du til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Barnepass, barnehage, barnepark, barnehageplass, etablering, barnehageetablering, daghjem, vertshjem, førskolelærer, rammeplan

DebugView   v2