Bevilling for skjenking av alkohol i åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Kontaktinfo

Helse- og omsorgssjef Liv Brønstad, tlf. 476 49546.
E-post: liv.bronstad@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Skal du arrangere festival, konsert eller annet klart avgrenset arrangement som er åpent for publikum og servere alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevillingen kan gjelde:

  • skjenking av drikke med mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol (øl)
  • skjenking av drikke med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent  (øl og vin)
  • skjenking av all alkoholholdig drikke (øl, vin og brennevin)

Dersom arrangementet blir holdt i et lokale som allerede har skjenkebevilling, trenger du ikke å søke.

Målgruppe

Personer eller virksomheter som skal avholde arrangement som skal være åpent for publikum.

Vilkår

Du må kjenne bestemmelsene i alkohollovgivningen, men det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Du må utpeke en styrer og stedfortreder som skal ha ansvaret for skjenkingen. Begge må ha fylt 20 år og kunne fremlegge legitimasjon. Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder pga. skjenkestedets størrelse eller arrangementets karakter.

Lover
Veiledning

Du må sende søknad til kommunen. Du må bl.a. legge ved kopi av legitimasjon for styrer og stedfortreder. Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Søknadsfrist

Du bør søke minst 30 dager før arrangementet skal finne sted.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen innhenter uttalelser fra politiet og NAV.

Det er opp til kommunen å vurdere om du skal få innvilget søknaden din. Får du avslag, må kommunen oppgi grunnen til dette.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
alkoholsalg, servering, alkohol, skjenking, bevilling, pub, restaurant, bar, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, disco, hotell, pensjonat, dansested, enkeltanledning, arrangement, selskap, gjester, selskapslokale, drikke, festival, konsert, tilstelning, marked, martnan

DebugView   v2