Innsynsrett – offentlige dokumenter

Beskrivelse

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak med bakgrunn i loven.

Alle har rett til innsyn i saksdokument, journaler og lignende register etter offentlighetsloven, med visse unntak:

  • Kommunen har plikt til å nekte innsyn i opplysninger som er taushetsbelagt (f.eks. personlige helseopplysninger).
  • Kommunen har mulighet til å nekte innsyn i opplysninger for å verne egne eller andres interesser (f.eks. navn på søkere til kommunale stillinger og priser i offentlige anbud).

Du har som hovedregel også innsyn i interne dokumenter (f.eks. saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre og dokumenter til/fra kommunale avdelinger).

Innsynsretten er basert på offentlighetsprinsippet; demokrati, kontroll, rettssikkerhet og informasjonstilgang. Innsyn øker tilliten til kommunen og gir deg mulighet til å påvirke og kontrollere kommunens virksomhet.

Er du selv part i saken du ønsker innsyn i, gjelder også reglene i forvaltningsloven.

Målgruppe

Alle

Lover

Offentlighetsloven § 3 (Hovedregel)

Offentlighetsloven kap. 3 (Unntak fra innsynsretten)

Offentlighetsforskriften § 4 (Betaling for innsyn)

Forvaltningsloven § 18 (Partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter)

Arkivloven

Veiledning

Hvis du ønsker å få innsyn i en sak, kan du

  • gå inn på kommunens nettside og søke i offentlig postjournal
  • ta kontakt med kommunen

Du trenger ikke oppgi navnet ditt, med mindre du er part i en sak som er unntatt offentlighet og ønsker innsyn i denne. Da krever kommunen at du identifiserer deg.

Kravet om innsyn kan være skriftlig eller muntlig. Det kan gjelde en bestemt sak eller saker av en bestemt type. Du kan kreve kopi på papir eller som elektronisk dokument tilsendt per e-post.

Saksbehandling

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen tre arbeidsdager. Hvis du ikke har mottatt svar innen fem arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, kan du regne dette som et avslag. Du vil få tilsendt en begrunnelse for avslaget innen ti arbeidsdager etter kravet ble mottatt. Kommunen skal da vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget og opplyse om klageadgangen og klagefristen.

Klage

Mottar du ikke svar på innsynskravet innen fem arbeidsdager, regnes det som et avslag og du har rett til å klage. Statsforvalteren er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. Statsforvalteren kan:

  • opprettholde avslaget
  • gi deg innsyn
  • gjøre dokumentet allment tilgjengelig
Los-ord
Offentlig, personvern, personopplysninger, persondata, sakspapirer, saksdokumenter, saksfremlegg, saksframlegg, saksopplysninger, saksinnlegg, postjournal, dokumenter, postliste, innsynsrett, register, registre, offentlighetsprinsippet, innsyn, journal, forvaltning, offentlighet, partsinnsyn, merinnsyn, arkiv, arkivsystem

DebugView   v2