Innsynsrett – personopplysninger

Beskrivelse

Du har rett til å gjøre deg kjent med dine personopplysninger som er registrert hos kommunen. En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, alder, personnummer, økonomi og helseopplysninger. Bilder hvor du kan gjenkjennes er også en personopplysning, selv om ikke navnet ditt står ved bildet.

Kommunen kan bare registrere opplysninger om deg når du har samtykket, det er fastsatt i lov eller det er nødvendig for at kommunen:

 • skal oppfylle en avtale med deg
 • skal utøve offentlig myndighet og oppfylle sine rettslige forpliktelser
 • skal ivareta dine livsnødvendige behov
 • skal utføre oppgaver av allmenn interesse
 • eller en tredjepart skal ivareta en interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern

Du har rett til å få vite:

 • hvilke opplysninger som er lagret om deg og hvor de er hentet fra
 • hva informasjonen skal brukes til
 • hvor lenge kommunen lagrer opplysningene
 • hvem som har eller har hatt tilgang til opplysningene

Du kan kreve at opplysninger blir rettet dersom de inneholder feil, er mangelfulle eller urimelige. Du kan be om å få opplysninger om deg slettet, dersom de inneholder feil, er misvisende eller føles belastende. Du kan kreve å få opplysningene utlevert på et maskinlesbart format.

Du kan også be om innsyn i hvordan kommunen behandler personopplysninger generelt og om sikkerhetstiltak knyttet til bruken av dine personopplysninger.

Målgruppe

Du kan be om innsyn i personopplysninger om deg selv, egne barn under 15 år eller personer du handler på vegne av (med fullmakt).

Vilkår

Innsynsretten gjelder ikke dersom:

 • opplysningene er av betydning for utenrikspolitiske eller nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser
 • hemmelighold er nødvendig for forebygging,etterforskning, avsløring eller rettslig forfølging av straffbare handlinger
 • det er utilrådelig av hensyn til helsen din eller forholdet ditt til nære pårørende
 • opplysningene er omfattet av lovfestet taushetsplikt
 • det er i strid med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige interesser å gi innsyn, medregnet hensynet til deg selv
 • innsynet vil krenke rettighetene og frihetene til andre
Lover

Personopplysningsloven

Personvernforordningen artikkel 15 (Den registrertes rett til innsyn)

Forvaltningsloven §§ 18 – 18d. (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter)

Helseregisterloven kap. 4 (Informasjon, innsyn, retting, sletting og sperring)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 5 (Rett til journalinnsyn)

Veiledning

Henvend deg til kommunen dersom du ønsker innsyn eller vil endre, sperre eller slette de registrerte opplysningene om deg. Du må oppgi nok opplysninger til at kommunen kan identifisere deg. Blir ikke opplysningene rettet eller slettet, kan du be om at din kommentar blir registrert sammen med opplysningene.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å svare raskt på din henvendelse og senest innen 30 dager. Dersom svar på din henvendelse ikke kan gis innen 30 dager, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen har plikt til å sende personopplysninger til deg på en sikker måte. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med vanlig ukryptert e-post.

Om kommunen nekter deg innsyn i opplysningene, skal du få en skriftlig begrunnelse med henvisning til gjeldende lovparagraf.

Klage

Nekter kommunen å gi deg innsyn i personopplysninger, har du anledning til å klage. Du kan også klage hvis kommunen avslår ditt ønske om retting eller sletting av opplysninger. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. Klagen må være begrunnet. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren som innhenter uttalelse fra Datatilsynet, og ev. Riksarkivaren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Innsyn, innsynsrett, personlige opplysninger, helse, helseopplysninger, omsorg, informasjon, privat, personlig, taushet, persondata, personinformasjon, personvern, taushetsplikt, hemmelig, hemmeligstemplet, retting, sletting, sperring, rette, slette, sperre, rettelse, lagre, lagring, database, arkivering

DebugView   v2