Midlertidig boligtilbud (nødbolig)

Beskrivelse

Har du ikke noe sted å sove og oppholde deg det neste døgnet? NAV-kontoret i kommunen kan skaffe deg et midlertidig boligtilbud i en nødsituasjon, som for eksempel ved utkastelse, brann eller samlivsbrudd.

Det midlertidige boligtilbudet skal hjelpe deg en kort periode når du har akutt behov for et sted å bo, og bør ikke vare mer enn tre måneder. Har du ikke selv klart å skaffe annen bolig etter dette, skal NAV sette i gang tiltak for å sikre deg et varig botilbud.

Du kan få bo på et pensjonat, hospits eller et annet egnet husvære. NAV har ansvar for at det midlertidige botilbudet holder en forsvarlig standard. Kravene til standard er strengere hvis det er barnefamilier eller ungdom som skal bo der.

Målgruppe

Alle som er i akutt bolignød og som ikke selv klarer å skaffe et oppholdssted.

Trenger du et sted å bo fordi du er skrevet ut fra institusjon eller løslatt fra fengsel, skal NAV forsøke å skaffe deg et varig botilbud først.

Vilkår

Du har krav på et midlertidig botilbud når du ikke har noe sted å sove eller oppholde deg det neste døgnet. Hvorfor du har akutt behov for et botilbud, har ingen betydning. NAV krever heller ikke at du har prøvd å finne et botilbud på egen hånd først.

Lover

Sosialtjenesteloven § 27 (Midlertidig botilbud)

Rundskriv til sosialtjenesteloven (Midlertidig botilbud)

Veiledning

Ta kontakt med NAV-kontoret i kommunen for å søke om midlertidig botilbud. I søknaden trenger du bare beskrive situasjonen du er i og hvorfor du har behov for midlertidig bolig.

Saksbehandling

NAV skal behandle en søknad om midlertidig botilbud samme dag som de har mottatt den. Godkjenner kommunen søknaden din, får du en skriftlig avgjørelse om med informasjon om bosted og varighet på oppholdet.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen NAV har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. NAV-kontoret kan gi veiledning ved behov.

Send klagen direkte til NAV-kontoret i kommunen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender NAV klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Hospits, pensjonat, herberge, varmestue, sengeplass, soveplass, boligtilbud, botilbud, boligmangel, bolignød, overnatting, utkastelse, utkasting, oppholdssted, oppholdsrom

DebugView   v2