Bevilling for skjenking av alkohol (skjenkebevilling)

Kontaktinfo

Helse- og omsorgssjef Liv Brønstad, tlf. 476 49546.
E-post: liv.bronstad@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Driver du serveringssted og skal selge alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Du må også søke om serveringsbevilling, hvis du ikke har dette fra før. Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikk uten å ha skjenkebevilling.

Kommunen kan gi skjenkebevilling for inntil fire år, men kan også bestemme at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten å kreve ny søknad.

Når bevillingsperioden utløper, må du søke om fornyelse. Du kan også søke bevilling for en bestemt del av året.

Du søker én av tre bevillingstyper:

 • skjenking av drikke med mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol
 • skjenking av drikke med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • skjenking av all alkoholholdig drikke

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel ved:

 • skifte av styrer og stedfortreder
 • endring av driftskonseptet
 • endring i eierforholdet

Kommunen godkjenner endringene, eller krever at du søker om ny skjenkebevilling.

Blir virksomheten overdradd til andre, faller bevillingen bort. Skjenkingen kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, forutsatt at kommunen har fått beskjed om overdragelsen. Søknad om ny bevilling må sendes så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Du kan også søke om utvidet bevilling for:

 • import av alkoholholdig drikke til skjenking ved eget serveringssted
 • tilvirkning av alkoholholdig drikke for skjenking ved eget serveringssted (kun for drikke under 22 volumprosent alkohol)
Målgruppe

Virksomheter eller enkeltpersonforetak som skal drive serveringssted og servere alkoholholdig drikke.

Vilkår

For å få skjenkebevilling, må du enten ha en serveringsbevilling eller søke om dette samtidig.

Videre må du som bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (f.eks. medeiere) på virksomheten ha:

 • uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen

Du må også utpeke en styrer og stedfortreder for salgsstedet. Disse personene må ha:

 • fylt 20 år
 • bestått kunnskapsprøven for alkoholloven
 • bestått etablererprøven (gjelder kun styrer)
Lover
Veiledning

Du må sende søknad til kommunen. Som vedlegg til søknaden må du sende:

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve for styrer
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder er registrert i arbeidstakerregisteret (NAV) og har lovlig arbeidskontrakt
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest for bevillingssøker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten

Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig, men du må regne med en saksbehandlingstid på ca. tre måneder.

Kommunen innhenter uttalelser fra politiet, NAV og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Det er opp til kommunen å vurdere om du skal få innvilget søknaden din. Får du avslag, må kommunen oppgi grunnen til dette.

Kommunen skal kontrollere skjenkestedet minst én gang per år. Kontrollen kan foregå åpent eller anonymt. Senest én uke etterpå vil du motta en rapport. Dersom kontrollen avdekket at du ikke oppfyller pliktene dine etter loven, kan du bli belastet med én eller flere prikker. Ved tolv eller flere prikker i løpet av en periode på to år, vil skjenkebevillingen bli inndradd i minimum én uke.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Alkoholsalg, skjenking, bevilling, pub, restaurant, bar, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, disco, kafé, café, hotell, pensjonat, servering, dansested

DebugView   v2