Bevilling for servering av mat og drikke (serveringsbevilling)

Kontaktinfo

Helse- og omsorgssjef Liv Brønstad, tlf. 476 49546.
E-post: liv.bronstad@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Skal du drive et serveringssted og selge ferdiglaget mat og drikke, må du først søke kommunen om serveringsbevilling. Skal du servere alkoholholdig drikke, må du i tillegg søke skjenkebevilling. Politiet kan stenge et serveringssted som driver uten å ha bevilling.

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer, som for eksempel ved:

 • skifte av daglig leder
 • endring av driftskonseptet
 • endring i eierforholdet

Kommunen godkjenner endringene, eller krever at du søker om ny serveringsbevilling.

Blir virksomheten overdradd til andre, faller bevillingen bort. Dersom ny bevillingssøknad sendes kommunen senest 30 dager etter avtale om overdragelse er inngått, kan serveringen fortsette inntil ny søknad er avgjort av kommunen.

Målgruppe

Virksomheter eller enkeltpersonforetak som skal drive serveringssted.

Unntatt fra krav om bevilling er:

 • serveringssteder ved helseinstitusjoner, skoler og barnehager
 • servering i kantine etter selvkostprinsippet og til bruk for egne ansatte
 • serveringssteder der lag, foreninger o.l. skaffer inntekter til egen drift
Vilkår

Du må utpeke en daglig leder for serveringsstedet. Denne personen må ha:

 • fylt 18 år
 • bestått etablererprøven som dokumenterer kunnskap om økonomistyring og lovgivning

Bevillingssøker, daglig leder og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten (f.eks. medeiere) må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til:

 • straffelovgivningen
 • skatte- og avgiftslovgivningen
 • regnskapslovgivningen
 • diskrimineringsloven

og kan heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Du må ha godkjenning fra kommunens bygningsmyndighet for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Du må for eksempel legge fram godkjent bruksendring hvis bygningen var regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Du må også registrere serveringsvirksomheten hos Mattilsynet.

Lover
Veiledning

Du må sende søknad til kommunen. Som vedlegg til søknaden må du sende:

 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest for søker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten

Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig, men du må regne med en saksbehandlingstid på ca. to måneder.

Kommunen innhenter uttalelser fra politiet og skatteetaten.

Det er opp til kommunen å vurdere om du skal få innvilget søknaden din. Får du avslag, må kommunen oppgi grunnen til dette.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
servering, servere, alkohol, bedrift, salg, daglig leder, drift, planlegging, etablerer, etablering, vandel, prøve, test, bevis, bevilling, virksomhet, hotell, pensjonat, pub, restaurant, bar, dansested, diskotek, disco, kiosk, bensinstasjon, gatekjøkken, take-away, mattilsynet, matservering, bakeri, konditori, kafé, café, kro, kafeteria, cafeteria

DebugView   v2