Barnehage (ordinær) – godkjenning av virksomhet

Kontaktinfo

Oppvekstsjef Lovise Angen, tlf. 915 73748.
E-post: lovise.angen@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Har du planer om å etablere barnehage, må du først få godkjenning av kommunen. Slik sikrer kommunen tilbudet om gode barnehager med forsvarlig drift.

Barnehagen må søke godkjenning både etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv. og barnehageloven og må blant annet:

 • utarbeide vedtekter med opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
 • etablere foreldreråd og samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med hjemmene
 • føre internkontroll (systematisk HMS-arbeid)
 • følge arealnormen for barnehager
 • oppfylle krav til inneklima og luftkvalitet, f.eks. gjennomføre radonmåling
Målgruppe

Personer, foretak eller stiftelser som planlegger å etablere barnehage

Vilkår

Alle barnehager med regelmessig virksomhet som tar betalt for opphold må søke godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern.

I tillegg må du søke godkjenning etter barnehageloven, med mindre:

 • ingen av barna skal ha oppholdstid på mer enn 20 timer per uke, eller
 • det til enhver tid vil være færre enn ti barn over tre år (eller færre enn fem barn under tre år) tilstede samtidig
Lover
Veiledning

Du bør kontakte kommunen tidlig i planleggingen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller, hvilke skjemaer du skal benytte og hvilke godkjenninger og uttalelser du må legge ved. Du bør også avklare muligheten for offentlig tilskudd.

For å få godkjenning etter forskrift for miljørettet helsevern i skoler mv, må du blant annet beskrive:

 • inneklima og luftkvalitet
 • rutiner for rengjøring og vedlikehold
 • sikkerhet og helsemessig beredskap
 • sanitære forhold og avfallshåndtering

Søknad om godkjenning etter barnehageloven, må blant annet inneholde:

 • fasadetegning, plantegning, kart over utearealet og utendørsplan
 • oversikt over antall barn og alderssammensetning
 • oversikt over antall ansatte med og uten pedagogisk utdanning
 • forslag til vedtekter og budsjett
 • politiattest for eier av barnehagen, eier av lokalene og ansatte
Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Barn, barnehage, etablering, barnehageetablering, barnepark, barnepass, barnehagelokale, gårdsbarnehage, friluftsbarnehage, idrettsbarnehage, ernæringsbarnehage, naturbarnehage, heldagsbarnehage, halvdagsbarnehage, privat barnehage, menighetsbarnehage, rammeplan

DebugView   v2