Oppmålingsforretning

Kontaktinfo

Oppmålingsingeniør Morten Kristiansen, tlf. 476 48051.
E-post: morten.kristiansen@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Oppmålingsforretning vil si å kartlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom. Dette danner grunnlag for registrering i matrikkelen som er det offentlige registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser. Før en ny enhet registreres, må det som hovedregel foretas en oppmålingsforretning.

Kommunen har ansvaret for å gjennomføre oppmålingsforretning innen 16 uker etter at rekvisisjon er mottatt. 

Oppmålingsforretning må foretas hvis du skal:

 • opprette ny matrikkelenhet ved fradeling av grunneiendom, anleggseiendom, festegrunn eller jordsameie
 • registrere umatrikulert grunneiendom, jordsameie eller festegrunn
 • overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen ved sammenslåing eller grensejustering
 • feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år
 • endre registrert sameiefordeling
 • opprette eksklusiv bruksrett til ubebygd uteareal eller eierseksjon (f.eks. hageareal eller parkeringsplass)
 • måle og merke eksisterende grense på nytt
Målgruppe
 • Registrert eier av grunneiendom i matrikkelen
 • Eier eller fester av grunneiendom etter rettskraftig avgjørelse ved domstolene
 • Eier av grunn eller anlegg etter ekspropriasjon
 • Eier av innløst festegrunn etter lov om tomtefeste
Lover

Matrikkelloven kap. 7 (Oppmålingsforretning)

Matrikkelforskriften kap. 5 (Gebyr og betaling)

Matrikkelloven § 46 (Klage)

Matrikkelforskriften kap. 6 (Tidsfrister og klage)

Plan- og bygningsloven § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)

Veiledning

Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal gjøres skriftlig på skjema fastsatt av Kartverket.

Skal du opprette en eiendom (matrikkelenhet) som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må du rekvirere oppmålingsforretning og foreta nabovarsling i forkant av søknaden.

Saksbehandling

Når kommunen har mottatt rekvisisjon, skal oppmålingsforretningen gjennomføres og eiendommen registreres i matrikkelen innen 16 uker, dersom det ikke er avtalt noe annet med deg.

Kommunen varsler om oppmålingsforretning til rekvirenten, registrert eier og ev. registrert fester av eiendommen som forretningen gjelder. I tillegg varsles eier/fester av naboeiendommer og eiendommer på motsatt side av vei dersom grenseforløpet får betydning for disse eiendommene.

Når eiendommen er matrikkelført, mottar du bekreftelse på dette.

Klage

Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Du sender klagen til kommunen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer eller gjennomføre ny oppmåling. Dersom det ikke gjøres endringer, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Oppmåling, eiendom, eiendomskjøp, eiendomssalg, eiendomsomsetning, tomtegrunn, tomteareal, areal, tomt, feste, tinglysing, grunneier, grunneiendom, arv, skifte, fradeling, oppdeling, utskillelse, utskilling, landmåling, grense, grenseendring, grensetvist, nabo, nabotvist, tomtedeling, justering, oppmålingsbrev, matrikkelføring, matrikkel, ekspropriering

DebugView   v2