Barnehageplass

Kontaktinfo

Oppvekstkontoret, tlf. 915 73748 el. 476 46062.
E-post: lovise.angen@flatanger.kommune.no el.
           gro.seltveit@flatanger.kommune.no

Beskrivelse

Du har rett til barnehageplass fra august dersom barnet ditt fyller ett år senest 31. august det året du søker. Fyller barnet ett år i september, oktober eller november det året du søker, har du rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Du må søke innen fristen for hovedopptaket er gått ut.

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. Den skal fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta hensyn til:

  • Alder 
  • Funksjonsnivå 
  • Kjønn 
  • Sosial, etnisk og kulturell bakgrunn
Målgruppe

Barn 0 til 6 år som bor eller flytter til kommunen.

Vilkår

Opptak skjer etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

Barn med spesielle behov:
- barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager § 13.
- barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester.
- barn av flyktninger/fremmedspråklige.

Barn som skal starte på skolen påfølgende år.
Barn av enslig forsørger. 

Lover

Barnehageloven og forskriftene sikrer et likeverdig opptak mellom kommunal og privat barnehage. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven §§ 5-1 og 3-4, og etter barnehageloven § 13, har prioritet ved opptak.

Barnevernsloven

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

Veiledning

Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess for å sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Har barnet ditt rett til prioritet, må uttalelse fra sakkyndig instans legges ved søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptaket i barnehagene er 1.3. hvert år. Ellers er det mulig å søke gjennom hele året, forutsatt at det er ledig kapasitet i barnehagen.

Alle søknader må fylles ut elektronisk. Her finner du søknadsskjema.

Saksbehandling

Tildeling av plass skjer i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Ved det årlige hovedopptaket varsles du skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret tilbys først søkere fra ventelisten plass. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som informeres om at plassen er tilbudt en annen.

Klage

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Får du verken ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du også klage og be om en skriftlig begrunnelse. Ved supplerende opptak kan du bare klage om du har rett til prioritert plass. Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok svar på søknaden. Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet.

Er kommunen enig i at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med høyere prioritet er tilbudt plass. Er kommunen uenig i din klage, går saken videre til klagenemnda i kommunen.

Er du misfornøyd med barnehagetilbudet, kan du ta dette opp med barnehagen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.


DebugView   v2