KRLE-undervisning – mulighet for delvis fritak

Kontaktinfo

Oppvekstkontoret, tlf. 915 73748 el. 476 46062.
E-post: lovise.angen@flatanger.kommune.no el.
           gro.seltveit@flatanger.kommune.no

Beskrivelse

Som elev i grunnskolen får du undervisning i KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk). Faget er for alle elever, uansett religiøs bakgrunn eller livssyn, og skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for din religion eller ditt livssyn.

Likevel kan det oppstå situasjoner som du synes er problematiske, f.eks. gudstjeneste før jul. Da kan du be om fritak.

Rett til fritak av tilsvarende grunner gjelder alle skolefag, ikke bare KRLE-faget. Du kan be om fritak fra en enkelt aktivitet eller deler av undervisningen.

Du kan ikke be om fritak fra opplæring i selve kunnskapsinnholdet i KRLE-faget.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Har du fylt 15 år, kan du selv be om delvis fritak. For elever under 15 år ber foreldrene/de foresatte om delvis fritak.

Vilkår

Du eller dine foreldre/foresatte opplever at deler av undervisningen er

  • utøvelse av eller tilslutning til annen religion eller livssyn
  • støtende eller krenkende
Lover

Opplæringsloven § 2-4 (Undervisningen i faget kristendom, religion, livssyn og etikk )

Opplæringsloven § 2-3 a (Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen) 

Veiledning

Melding om fritak må være skriftlig og angi hvilke aktiviteter eller deler av undervisningen du vil fritas fra. Du behøver ikke gi noen grunn for hvorfor du ønsker å bli fritatt. Elever som har fylt 15 år, kan selv gi skriftlig melding uten samtykke fra foreldre/foresatte.

Saksbehandling

Skolen skal sørge for at fritaket blir gjennomført. Skolen skal legge til rette for at du får annen undervisning innenfor læreplanen. Det vil si at du skal få samme kunnskap som de andre elevene, men på en annen måte.

Klage

Hvis skolen ikke godtar fritaksmeldingen, kan du klage. Klagen må sendes senest tre uker etter at du fikk svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Skolen kan gi veiledning ved behov. Klagen sender du til rektor på skolen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Statsforvalteren.

Los-ord
grunnskole, trossamfunn, livssynssamfunn, kristendom, religion, livssyn, skole, elev, undervisning, fritak, klasse, etikk, RLE, KRL

DebugView   v2