Kulturmidler

Kontaktinfo

Kultursjef Anastasia Doroshyna, tlf. 476 46 170.
E-post: anastasia.doroshyna@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Lag/foreninger som aktiviserer barn/ungdom prioriteres. Lagene bør tilstrebe å gi tilbud til personer med bistandsbehov. Kulturaktiviteter i nærmiljøene prioriteres. Kulturmidlene skal stimulere til et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet.

Målgruppe

Alle lag/foreninger som er aktive, har et ideelt formål og ordnede regnskapsforhold.

Vilkår

A) Ca. 50 % fordeles organisasjoner som innen en eller flere kulturaktiviteter aktiviserer barn/ungdom. Ved fordeling mellom disse legges det vekt på antall barn som aktiviseres, mengden aktivisering og kostnadene tilknyttet dette.

B) Ca. 10 % fordeles i grunnstøtte til organisasjoner med et minimum av aktivitet, som har et ideelt formål og som ved søknaden dokumenterer å ha ordnede regnskap m.v.

C) Ca. 10 % fordeles til organisasjoner som ikke faller inn under pkt. A, eller som ut fra en helhetsvurdering kommer ugunstig ut ved fordelingen .

Veiledning

Søknaden må inneholde: regnskap med revisjonsberetning for siste år, årsberetning for siste år, budsjett for inneværende år.

Oversikt over vedlegg som skal sendes inn sammen med søknaden fås ved å kontakte kommunen.

Saksbehandling

Saken behandles i hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur.

Klage
  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Statsforvalteren i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
Los-ord
Kulturmidler, tilskuddsordninger, arrangement, støtte, kultur, festival, stipend, prosjekt, tilskudd, kunstner, underskuddsgaranti, aktivitet, søknad,

DebugView   v2