Avlastningsopphold på sykehjem

Kontaktinfo

Avdelingssykepleier institusjon Maren Grønnerøe Sæther, tlf. 476 78108.
E-post: maren.saether@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem for å avlaste deg som har den daglige omsorgen. Du kan søke om avlastning for en begrenset periode dersom omsorgsoppgavene er særlig tyngende og avlastning er avgjørende for å kunne fortsette å gi omsorgen.

Formålet ved avlastningen er å:

  • hindre overbelastning hos deg som omsorgsyter
  • gi deg som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie
  • gi deg som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter
Målgruppe

Personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Vilkår

Omsorgsarbeidet du utfører må være særlig tyngende og du må ha et reelt behov for avlastning.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (Kommunens ansvar overfor pårørende)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 (Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver)

Veiledning

Har du behov for avlastning, kan du søke kommunen om avlastningsopphold på sykehjem for den omsorgstrengende. I søknaden bør du være tydelig og detaljert når du beskriver dine behov og ta med opplysninger om:

  • hvor mange timer per måned du utfører omsorgsarbeid  
  • omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig  
  • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn  
  • du utfører omsorgsarbeidet i perioder eller hele tiden  
  • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid  
  • du har omsorg for mer enn én person
Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Godkjenner kommunen avlastningsopphold på sykehjem, får du en skriftlig avgjørelse om varighet og hvordan oppholdet organiseres.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Los-ord
sykehjem, sjukehjem, korttidsopphold, avlastning, avlastningsopphold, avlasting, avlastingsopphold, opphold, rehabilitering, omsorg, hjelp, avgrenset, ferie, fritid, hvile, rekreasjon, belastningsskade, overbelastning, pleietrengende, omsorgstrengende, omsorgsgiver, omsorgsyter, omsorgsarbeid, omsorgsarbeider, omsorgsoppgaver, pleiemottaker, omsorgsmottaker

DebugView   v2