Sykehjem - langtidsopphold

Kontaktinfo

Leder brukerkontor Lill-Merethe Bye, tlf. 902 33143.
E-post: lill-merethe.bye@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Hvis du ikke får dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg hjemme, kan du søke om langtidsopphold på sykehjem. Ved langtidsopphold får du permanent heldøgns plass på sykehjemmet.

Som langtidsbeboer på et sykehjem får du ivaretatt dine behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling. Du får også tilbud om aktiviteter tilpasset deg.

Målgruppe

Personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg hjemme.

Vilkår

Du kan få tildelt langtidsopphold på sykehjem når:

  • andre, alternative tjenester er vurdert eller prøvd ut, 
  • du er varig ute av stand til å ta vare på seg selv, og
  • du ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap
Lover

Forskrift for sykehjem m.v.

Forskrift om kontantytelser fra folketrygden

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a (Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 (Vederlag for helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e (Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om langtidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Det er som regel flere søkere til langtidsopphold enn det er ledige sykehjemsplasser, og kommunen må derfor prioritere søkere med størst behov. Er det ikke lenger forsvarlig at du bor hjemme, selv med nødvendig hjelp, skal du få tildelt plass. Kan du bo hjemme mens du venter på plass, vil du få et vedtak om at du har rett til plass, men blir satt på en venteliste inntil en ledig plass er tilgjengelig. Kommunen har fastsatt egen forskrift om kriterier for tildeling av plass og oppfølging av pasienter på venteliste.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til sykehjemmet. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Los-ord
sykehjem, sjukehjem, langtidsopphold, langtidsplass, sykehjemsplass, sjukehjemsplass, heldøgnsplass, avlastning, opphold, rehabilitering, omsorg, habilitering, hvile, rekreasjon, pleie, aldershjem, pleiehjem, institusjon, sykdom, omsorgstrengende, pleietrengende, pleiemottaker, omsorgsmottaker, demens, funksjonsnedsettelse

DebugView   v2