Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kontaktinfo

Helsesøster Lena Rian Hågensen, tlf. 907 03180.
E-post: lena.rian@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Har du problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuelt heis.

Faksimile av parkeringskort for forflytningshemmede

At kortet er personlig, betyr at tillatelsen er gitt til deg og ikke til et bestemt kjøretøy. Du trenger dermed ikke kjøre selv for å få parkeringskort.
 
Når kortet er plassert med forsiden godt synlig bak frontruten, har du rett til å:

  • parkere på plasser reservert for forflytningshemmede som er merket med handicap-symbol eller skilt,
  • parkere på kommunal parkeringsplass uten å betale avgift,
  • parkere inntil dobbelt så lenge på parkeringsplass skiltet med tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover. Dette gjelder ikke når det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.
  • parkere på steder der det er innført boligsoneparkering.

Parkeringskortet gjelder i hele Norge. Det gjelder også i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Målgruppe

Fører eller passasjer av motorvogn som bare kan bevege seg en begrenset strekning. Også andre forhold kan gi rett til parkeringstillatelse, f.eks. at du må åpne bildør helt opp og dermed behøver større plass ved parkering.

Vilkår

Behovet for parkeringslettelse må være knyttet til bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

Du må legge fram legeattest for å komme inn under denne ordningen. Legen må beskrive forflytningsevnen din og om du bruker hjelpemidler.

Lover
Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om parkeringskort, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

I søknaden må du beskrive behovet for parkering i tilknytning til bosted, arbeid og andre aktiviteter. Oppgi hvor og hvor ofte du må parkere. Legg ved:

  • legeerklæring der legen beskriver forflytningsevnen din og eventuelle hjelpemidler du bruker slik at kommunen kan vurdere behovet ditt
  • passfoto
  • kopi av gyldig førerkort (begge sidene) når du søker som bilfører. Bilfører over 80 år må legge ved kopi av førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen etter helseattest.
Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen vil foreta en totalvurdering av din situasjon og behovet for parkeringslettelse. Det vil bl.a. bli vurdert om behovet ditt kan løses på en annen måte enn ved tildeling av parkeringstillatelse.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Vegdirektoratet som er klageinstans for avslag på søknad om parkeringstillatelse.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
parkering, bil, tillatelse, forflytningshemmet, funksjonshemmet, løyve, passasjer, bilfører, moped, motorsykkel, kjøretøy, parkeringsbevis, parkeringskort, handicapparkering, hc-parkering

DebugView   v2