Dagmamma – godkjenning av virksomhet

Kontaktinfo
Beskrivelse

Skal du jobbe som dagmamma med ansvar for tre eller flere barn samtidig, må du søke om godkjenning fra kommunen. Du trenger bare godkjenning dersom du skal tilby regelmessig, ukentlig opphold på ti timer eller mer.

Du er underlagt de samme kravene som for barnehager og det stilles blant annet krav til:

  • utforming og innredning av oppholdsrom og uteområde
  • barnas muligheter for aktivitet og ulike behov for hvile
  • rengjøring og vedlikehold
  • inneklima og luftkvalitet
  • forebygging av skader og ulykker
Målgruppe

Personer (menn og kvinner) som ønsker å starte dagmammavirksomhet.

Vilkår
  • Antall barn er tre eller flere (inkludert eventuelle egne barn).
  • Ukentlig oppholdstid er ti timer eller mer. 
  • Virksomheten er regelmessig. 
  • Du tar betalt for arbeidet.
Lover
Veiledning

I din søknad om godkjenning til kommunen må du informere om hvor mange barn du vil være dagmamma for. Du må dokumentere hvordan du vil planlegge, etablere, drive og videreutvikle virksomheten i samsvar med bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Du kan kontakte kommunen for mer informasjon om godkjenning.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Godkjennelsen vil bli gitt i form av et vedtaksbrev.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Barnepass, barnehage, barnepark, barnehageplass, dagmamma, dagpappa, dagbarn

DebugView   v2