Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)

Kontaktinfo

Oppmålingsingeniør Morten Kristiansen, tlf. 476 48051.
E-post: morten.kristiansen@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Ønsker du å dele opp eiendommen din, det vil si å skille ut tomt, må du søke kommunen om opprettelse av ny grunneiendom etter plan- og bygningsloven. Kommunen vil gjennomføre en oppmåling av eiendommen din, ved å kartlegge og beskrive grenser og rettigheter til eiendommen (oppmålingsforretning).

Resultatet danner grunnlag for registrering i matrikkelen, hvor den nye grunneiendommen blir tildelt et eget gårds- og bruksnummer. Matrikkelen er det offentlige registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser.

Målgruppe

Registrert eier av grunneiendom eller anleggseiendom i matrikkelen

Vilkår
  • Nabovarsling må være foretatt  
  • Delingen må tilfredsstille de aktuelle kravene i plan- og bygningsloven, f.eks. krav til vei, vann og avløp
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommunens reguleringsplan for området
Lover

Plan- og bygningsloven § 20-1 m (Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene)

Plan- og bygningsloven § 21-7 (Tidsfrister med særskilte virkninger)

Matrikkelloven kap. 3 (Vilkår for matrikulering og andre føringer som gjelder matrikkelenheter)

Matrikkelloven kap. 7 (Oppmålingsforretning)

Matrikkelloven § 46 (Klage)

Matrikkelforskriften kap. 5 (Gebyr og betaling)

Matrikkelforskriften kap. 6 (Tidsfrister og klage)

Veiledning

Ta kontakt med kommunen som vil hjelpe deg med å søke om opprettelse av ny grunneiendom.

Du må varsle naboer og gjenboere om den planlagte oppdelingen. Nabovarsel kan gis på tre måter; enten ved e-post, personlig oppmøte eller ved rekommandert sending.

Når søknaden er godkjent, sender du rekvisisjon av oppmålingsforretning til kommunen. Rekvisisjonen skal være skriftlig på skjema fastsatt av Kartverket.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din innen tre uker etter at søknaden er mottatt. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen de tre ukene har gått og ingen nabo eller gjenboer har protestert, kan du regne tillatelse som gitt.

Dersom søknaden inneholder en dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, skal kommunen behandle søknaden din innen 12 uker.

Når søknaden er godkjent og du har rekvirert oppmålingsforretning, vil kommunen foreta oppmåling og registrere den nye grunneiendommen i matrikkelen. Dette skal skje innen 16 uker, dersom det ikke er avtalt noe annet med deg.

Kommunen varsler om når oppmålingsforretningen skal foregå. Varselet sendes til deg som eier av eiendommen, til naboer og ev. andre berørte parter.

Når eiendommen er matrikkelført, mottar du bekreftelse på dette.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Oppmåling, oppmålingsforretning, tomtekjøp, tomtefeste, eiendom, eiendomskjøp, eiendomssalg, eiendomsomsetning, tomtegrunn, tomteareal, areal, tomt, feste, tinglysing, grunneier, grunneiendom, arv, skifte, fradeling, fradele, oppdeling, oppdele, utskillelse, utskille, utskilling, landmåling, grense, grenseendring, grensetvist, nabo, nabotvist, nabogrense, tomtedeling, justering, oppmålingsbrev, matrikkelføring, matrikkel, matrikkelenhet, ekspropriering, ekspropriasjon, parsell, parselldeling, anleggseiendom, kartforretning, delingsforretning

DebugView   v2