Besøkshjem – å være besøkshjem

Kontaktinfo
Beskrivelse

Å være besøkshjem vil si at du tar imot et barn eller en ungdom i ditt eget hjem noen dager i måneden. Over en periode på minimum ett år får du besøk av et gitt barn eller en gitt ungdom med ekstra behov for omsorg, trygghet og gode opplevelser. Du og hjemmet ditt skal være en positiv støtte for dette barnet eller denne ungdommen.

Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak for:

  • barn og unge som trenger å besøke noen andre voksne utenfor sitt eget hjem
  • familier som trenger avlastning fra særlig tyngende omsorgsoppgaver

Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem, men er en ekstra ressurs for barnet og en støtte for foreldrene.

Du mottar besøk én eller flere helger per måned. I enkelte tilfeller kan det være behov for avlastning også på ukedager eller i ferier.

Målgruppe

Både enslige, par og barnefamilier kan bli besøkshjem.

Vilkår

For å bli godkjent som besøkshjem må du:

  • ha en stabil livssituasjon og kunne binde deg for minst ett år
  • ha overskudd, tid og en ekstra sengeplass
  • være glad i barn og ha evnen til å bli glad i andres barn
  • ikke ha store helseutfordringer, livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer
  • ha daglige rutiner som er forutsigbare og trygge
  • legge fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder

Det er personlig egnethet som vektlegges ved godkjenning av besøkshjem. Det stilles ingen krav til utdanning.

Lover

Barnevernsloven kap. 3 (Hjelpetiltak)

Barnevernsloven § 12-11 (Krav om politiattest)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 (Politiattest)

Veiledning

I søknaden beskriver du deg selv og ev. andre som bor sammen med deg. Få fram hva som gjør ditt hjem egnet som besøkshjem og fortell gjerne om interesser og aktiviteter. Skriv hvor ofte og hvor lenge du kan være besøkshjem, om du har ønsker om alder og kjønn for barnet og om du kan ta imot søsken eller barn med spesielle behov.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen vil kontakte deg for å avtale en samtale og et besøk hjemme hos deg. På bakgrunn av dette besøket vil det utarbeides en rapport som danner grunnlag for ev. godkjenning av besøkshjemmet. En godkjenning vil gjelde for det enkelte barn som har behov for besøkshjem.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Los-ord
Besøkshjem, besøksfamilie, avlastning, avlasting, avlastningshjem, avlastingshjem, barnevern, familievern, barn, ungdom, hjelpetiltak, funksjonshemming, vertshjem, vertsfamilie

DebugView   v2