Næring, miljø og teknisk - Her kan du se utlagt forslag
I henhold til forvaltningslovens § 37 kunngjøres at hovedutvalg for Næring, miljø og teknisk i Flatanger kommune i møte den 20.10.09 og 25.11.09 har foreslått følgende endringer i kommunale gebyrer og avgifter fra og med 1. januar 2010:
 
  • Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, økes tilknytnings- og årsavgiften med 5% for kloakk
  • Med hjemmel i matrikkellovens § 32 er det vedtatt nytt gebyrregulativ for registrering av eiendom m.m., som erstatter tidligere regulativ for kart- og oppmålingssaker
  • Med hjemmel i forurensningslovens § 34 økes avfallsgebyret og slamtømmingsgebyrene med 5%. Dessuten er det innført tilleggsgebyr på kr. 200,- inkl. mva for ”fri” levering på miljøtorget på Vollamyra. Dette med nye åpningstider.
  • Med hjemmel i brannlovens § 28 økes feieavgiften med 5%.
  • Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 109 økes behandlingsgebyrene med 5%.
  • Med hjemmel i forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg økes gebyrsatsene med 5%.
  • Gebyrregulativet for planlegging av landbrukssaker økes med 5%. 
Avgiftsregulativet skal vedtas av kommunestyret 16.12.09.
 
Helse- og omsorgstjenesten - Her kan du se utlagt forslag
Generell gebyrøkning på 5% med unntak av områder som er lov og forskriftsbestemt. 
 
Oppvekst og kultur - Her kan du se utlagt forslag
Generell gebyrøkning på 5%. 
Satser for hel plass barnehage økes til statens fastsatte maksimalpris på kr. 2.330,- pr. mnd. Satser for SFO økes til kr. 1.010,- pr. plass som følger skoleruta og kr. 1.620,- for utvidet plass. Søskenmoderasjon og andre moderasjoner videreføres som før.
 
Alle som er berørt har rett til å uttale seg. Forslagene er utlagt ved servicekontoret og på kommunens hjemmeside www.flatanger.kommune.no og nærmere opplysninger om de foreslåtte satsene kan fås ved henvendelse til servicekontoret eller på telefon 74 22 11 00.  
 
Høringsuttalelse må være levert servicekontoret innen 16.12.09 kl. 12.00.