Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m/forskrift, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Seaweed Innovation AS
Kontaktperson: Ole Thomas Wasler
Lokalitet: Laukøya – Søknad om dyrking av sukkertare

Søknaden gjelder:
Søknad om ny lokalitet for dyrking av sukkertare. Det søkes om et anlegg som skal være utformet som et rektangel, og skal være ca 100 m bredt og 1 km langt, til sammen ca 108 dekar. Anslått produksjon vil være mellom 70 – 120 tonn pr år.

Søknad med vedlegg er utlagt til offentlig ettersyn hos Flatanger kommune v/ avdeling for næring, miljø og teknisk, og på kommunens hjemmeside. Frist for uttalelse er satt til 05.11.2022. Eventuelle merknader sendes til Flatanger kommune, avd. NMT, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger, eller til postmottak@flatanger.kommune.no

Vår ref. 2022/1226-2 bes oppgitt ved henvendelse.
 


Teknisk sjef

Seaweed Innovation AS - Søknad om tillatelse for sukkertare på ny lokalitet Laukøya i Flatanger kommune
Tilbud på utlegging av nytt tareanlegg
Lokalitetssøknad Laukøya Seaweed Innovation AS
Supplerende informasjon for Laukøya
Bilde 1 Seaweed Innovation AS
Kort informasjon om driften til Seaweed Innovation AS
Vannstrømmåling ved Laukøya mai-juli 2022
Sjøkart
Kystsoneplankart
Dispensasjon fra FFFN-formålet i kommuneplanen for etablering av anlegg for tareoppdrett