Reguleringsplan for Litløya gnr 10 bnr 40 i Flatanger er 1. gangs behandlet av hovedutvalg for næring, miljø og teknisk, og ligger nå ute til høring med høringsfrist 09. november 2020.

Eventuelle høringssvar sendes til postmottak@flatanger.kommune.no

Se vedlagte dokumenter:

Planbeskrivelse Litløya
Reguleringsbestemmelser Litløya
Plankart Litløya
ROS-analyse Litløya
Innspill
Områdeanalyse
Referat informasjonsmøte 
Geoteknisk rapport
Kulturminnefaglig uttalelse