HVEM KAN FÅ TJENESTEN?
Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Flatanger kommune har krav på hjelp etter § 4-2a og § 4-3 i Lov om sosiale tjenester. Du må ha et særlig hjelpebehov på grunn av høy alder, sykdom, psykisk eller fysisk funksjonshemming. Det forventes at du som bruker deltar aktivt i oppgaver du selv kan utføre. Tjenesten er kun ment til bruker og ikke til pårørende. Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering og vurderes fortløpende.

 

HVA OMFATTER TJENESTEN :
Renhold i boligen som omfatter de rommene som er i bruk.
Hjelp til handling/innkjøp i spesielle tilfeller.
Klesvask

TILGJENGELIGHET
Hjemmehjelpstjenesten i Flatanger kommune er tilgjengelig mellom kl 08 00 - 15 30 på ukedager. Tjenesten tilbys ikke på helger.

HVA TJENESTEN IKKE OMFATTER:
Dette er oppgaver som hjemmehjelpstjenesten ikke kan prioritere å utføre:
Forberedelse, pakking og merking av tøy i forbindelse med korttidsopphold, opptreningsopphold etc..
Følge til lege, polikliniske undersøkelser, tannlege, fotpleier, fysioterapeut, frisør, butikk, post og bank i tilfelle du har pårørende eller andre som kan hjelpe deg.
Henting og bringing av deg som bruker til /fra eget hjem i forbindelse med ulike aktiviteter.
Pynting av privat bolig ved spesielle anledninger.
Opprydding og oppvask mens du har besøk og etter besøkende ytes ikke.
Rundvask og vindusvask. Lufting og banking av tunge tepper Pussing av sølv, kobber og messing. Stryking og rulling av tøy. Baking. Stell av blomster Rengjøring ved flytting.
At vi ikke yter bistand til håndtering av privat økonomi for eksempel betaling av regninger.

HVA KAN DU SOM BRUKER/PÅRØRENDE FORVENTE AV OSS?
Vi yter tjenesten med respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem. At personalet overholder sin taushetsplikt At du får de tjenester som du har vedtak på. Retten til medbestemmelse blir ivaretatt ved at du, dine pårørende og/eller hjelpeverge blir tatt med på råd ved utforming eller endring av tjenestetilbud.

HVA VI FORVENTER AV DEG/PÅRØRENDE FOR Å KUNNE YTE TJENESTEN:
At du gir riktige opplysninger om hva du kan klare selv og hva du trenger hjelp til og at du som bruker/pårørende har respekt for at vi ikke hjelper på områder der bruker kan klare seg selv.
At du som bruker melder fra hvis behovet for hjelp endrer seg eller opphører. For eksempel når du mottar feriegjester.
At du som bruker oppnevner en kontaktperson/en pårørende som det kan formidles nødvendig informasjon til.
At du som bruker/pårørende respekterer at ansatte er underlagt taushetsplikt og av den grunn ikke kan diskutere andre brukere.
Når du mottar hjelp fra hjemmetjenesten, blir ditt hjem automatisk hjelperens arbeidsplass. Hjelperen er omfattet av arbeidsmiljøloven. I den står at hjelperen ikkeskal utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger og nødvendige hjelpemidler skal stilles til disposisjon (AML § 4-1). Dette innebærer: At du som bruker sørger for at adkomsten til boligen er lett fremkommelig sommer som vinter, og at det må være lys ved hoveddøra. At rengjøringsmateriell og arbeidsredskaper skal være i forsvarlig stand. Støvsuger må være tilgjengelig. Det er også viktig at hjemmehjelpen har plass til å gjøre rent. Det kan i visse tilfeller være nødvendig å flytte på møblene. At langkost, toalettbørste, kluter, vaskemidler eventuelt moppeutstyr er tilgjengelig og i orden. Elektriske installasjoner og maskiner skal være intakte. At den enkelte tjenesteyter blir møtt med respekt. Av hensyn til våre arbeidstakere henstiller vi deg om ikke å røyke under utførelsen av oppdraget. Ved hjelp i hjemmet har du som bruker alle forpliktelser med hensyn til husdyr og det må vises respekt for at ansatte vil unngå å komme i kontakt med disse, enten på grunn av allergiplager eller utrygghet i forhold til dyr. Respektere at den enkelte ansatte ikke har anledning til å motta noen form for økonomisk vederlag eller gaver fra brukerne.

HVA KOSTER TJENESTEN?
Betalingssatser Pleie- og omsorgstjenesten
Flatanger kommune har egenbetaling for tjenesten fastsatt etter gjeldende satser som er vedtatt av kommunestyret. Det er utarbeidet en egen oversikt over dette. Egenbetaling utover 2G er inntektsavhengig, og du må kunne fremlegge utskrift av siste ligning på husstandens alminnelige inntekt før særfradrag. Brukere som ikke er tilstede når vi ankommer til et avtalt oppdrag vil bli belastet egenandelen.

HVORDAN GÅ FREM FOR Å FÅ TJENESTEN?
Søknadsskjema for tildeling av hjemmehjelp fås ved henvendelse til Flatanger pleie- og omsorgstjeneste. Det må foreligge en søknad underskrevet av deg som søker eventuelt pårørende etter fullmakt fra deg. Vi er behjelpelig med å skriftliggjøre en muntlig søknad i samråd med deg om det skulle være behov for det. Søknaden sendes til Flatanger kommune v/Pleie- og omsorgstjenesten. Det vil med bakgrunn i søknad bli foretatt et hjemmebesøk hvor det vil bli foretatt en vurdering av behov. Du vil motta et skriftlig vedtak fra pleie- og omsorgstjenesten innen 3 uker.

KLAGEADGANG:
Klage på vedtak om tildeling av tjeneste sendes skriftlig til Flatanger kommune v/Pleie- og omsorgstjenesten. Overordnet klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

KONTAKT OSS:
Trenger du mer informasjon, kan du kontakte pleie- og omsorgstjenesten:
Kontoret telefon                                          476 75475
Vaktrom hjemmesykepleien telefon           476 76995
Avdelingssykepleier telefon                        476 75466