Kontaktinformasjon:

Integreringskoordinator Somia E. Tøndel, tlf. 90 70 71 62/74 22 11 00.
E-post: somia.tondel@flatanger.kommune.no

Sekretær Rita J. Kvaløsæter, tlf. 90 22 86 75.
E-post: rita.holt@flatanger.kommune.no

Besøksadresse: 3. etasje i kommunehuset (Miljøbygget).
 

Flatanger kommune bosetter nyankomne flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Integreringstjenesten i Flatanger er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger. Målsettingen er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i arbeid eller utdanning og samfunnsliv, samt deres økonomiske selvstendighet. Integreringstjenesten har et særskilt ansvar for å følge opp den enkeltes introduksjonsprogram. Programmet skal bunne i kvalifisering til utdanning eller arbeid samt tiltak for integrering og inkludering.

Integreringstjenesten virksomhet reguleres i hovedsak av introduksjonsloven samt kommunale vedtekter som berører driften.

Tjenestens hovedoppgave er å koordinere bosetting, opplæring og integrering av flyktninger.

Det legges særlig vekt på:

 • Introduksjonsprogram for nyankomne

 • Oppfølging av deltakere gjennom introduksjonsprogrammet i samarbeid med voksenopplæring

 • Kontakt med UDI, IMDI og politiet i etableringsfasen.

 • Primærkontakt for flyktningene i kommunen

 • Klargjøring og tildeling av boliger for 1.gangs bosetting

 • Praktisk og økonomisk bistand til etablering i bolig

 • Innføring informasjon om norske forhold

 • Samarbeid med aktuelle instanser

 • Samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjoner

 • Råd og veiledning og henvende videre ved behov de første årene i kommunen

 • Bidra til at barn får en meningsfylt fritid

 • Tolketjeneste

Vil du bidra?

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å engasjere seg i flyktningarbeidet i Flatanger kommune, kan sende e-post: somia.tondel@flatanger.kommune.no. Et eksempel er å bidra med leksehjelp til nyankomne flyktninger som skal lære seg norsk og rekruttering til lokale aktiviteter.